Procedury kwalifikujące tekst do publikacji

 

Każdy nadsyłany redakcji tekst podlega rygorystycznym zasadom oceny zgodnym z ministerialnymi wymogami.

Każdy tekst kierowany jest do dwóch niezależnych recenzentów, którzy odpowiadają na pytania zawarte w arkuszu recenzji. Recenzenci oraz autor nie znają nawzajem swych tożsamości (double-blind review), dodatkowo pochodzą oni z różnych ośrodków. W razie niespełnienia ostatniego warunku recenzent ma obowiązek podpisania deklaracji poświadczającej brak konfliktu interesów pomiędzy nim a ocenianym przez niego autorem.

Recenzenci decydują czy oceniany tekst nadaje się do publikacji na podstawie następujących kryteriów:

- doniosłości podjętej problematyki

- aktualności opracowania

- zgodności opracowania z profilem pisma

- oryginalności ujęcia tematu

- relewantności wykorzystanej literatury i orzecznictwa

- umiejętności konstruowania tez badawczych

- poprawności argumentacji

- jakości językowej i redakcyjnej opracowania

W przypadku rozbieżnych ocen pomiędzy recenzentami redaktor naczelny decyduje o powołaniu trzeciego recenzenta, którego opinia ma charakter rozstrzygający.

Ostateczną decyzję o publikacji tekstu w konkretnym numerze, po zakwalifikowaniu tekstu przez recenzentów, podejmuje kolegium redakcyjne.