prof. Cezary Mik - Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 1997 r. koordynator merytoryczny Zespołu Integracji Europejskiej, a obecnie w Wydziale Prawa Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP. W latach 2006-2010 był też członkiem, następnie wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1994-2004, 2006 członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki w 1993 r. Uhonorowany nagrodą I stopnia w konkursie „Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie – w zakresie prac doktorskich, a za rozprawę habilitacyjną Nagrodą Indywidualną MEN. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski m.in. za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej (2009 r.) Autor lub współautor kilkunastu książek, ponad 100 artykułów i innych opracowań naukowych. Recenzent w 6 procedurach w sprawie nadania tytułu naukowego (oraz jeden raz jako superrecenzent), 15 przewodach habilitacyjnych (oraz jeden raz jako superrecenzent), 8 przewodach doktorskich. Promotor doktoratów honoris causa prof. K. Skubiszewskiego oraz Prezydenta Węgier F. Madla. Autor licznych ekspertyz z zakresu prawa Unii Europejskiej i, generalnie, prawa międzynarodowego dla różnych podmiotów publicznych, niepublicznych, w tym różnych kancelarii prawnych (Prezydent RP, Sejm – m.in. nt. obowiązku dostosowania ustawy o szkolnictwie wyższym do prawa UE z 2001 r., i Senat RP, b. UKIE i MSZ, Ministerstwo Gospodarki, Instytutu Spraw Publicznych, TVN, Ernst and Young, White and Case, Polskiego Towarzystwa Energetycznego).