prof. zw. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca - kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalista z zakresu teorii i filozofii prawa oraz teorii państwa, autorka wielu książek i innych publikacji; nagrody Ministra za książki, pełnione funkcje: m.in. prorektor UG (1996-1999) i prorektor ALK (2004-2011), członek Rady Naukowej INP PAN w Warszawie (1996-2008), ekspert PKA, redaktor naczelny „Krytyki prawa", członek Assosation Internationale de Philosophie de Driot et de Philosophie Social.