dr hab. Jadwiga Potrzeszcz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, magister filologii polskiej, członek IVR, TN KUL i Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, m. in. Filozoficzne podstawy praw człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku („Roczniki Nauk Prawnych" 2002, z. 1); Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego (TN KUL, Lublin 2007); Przydatność niepozytywistycznej koncepcji prawa w procesie dochodzenia do słusznego prawa przez Trybunał Konstytucyjny („Przegląd Sejmowy" 2009, nr 5); Uniwersalna gramatyka moralności i prawa („Forum Prawnicze" 2011, nr 4-5); Filozoficznoprawna droga Arthura Kaufmanna („Roczniki Nauk Prawnych" 2011, nr 1); „Formuła Radbrucha" a „formuła Cathreina" („Roczniki Nauk Prawnych" 2011, nr 2).