Zalecenia edytorskie dla autorów

 

Prosimy o nadsyłanie tekstów zgodnych z poniższymi zaleceniami edytorskimi:

 

Ogólne zasady edytorskie – tekst główny:

 

®    czcionka: Times New Roman,12 pkt.;

®    interlinia: 1,5 wiersza;

®    tekst obustronnie wyjustowany;

®    wcięcia akapitowe: standardowe;

®    tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman,12 pkt, pogrubiona;

®    marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony);

®    numeracja stron: ciągła, pośrodku dolnej części strony.

®    bibliografia załącznikowa (umieszczona bezpośrednio pod przesłanym do publikacji tekstem)

 

Ogólne zasady edytorskie – przypisy:

 

®    przypisy dolne;

®    czcionka: Times New Roman, 10 pkt.;

®    interlinia: 1,0 wiersza;

®    tekst obustronnie wyjustowany;

®    tytuły książek i tytuły poszczególnych artykułów zawsze podajemy kursywą, cudzysłów jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla tytułów czasopism;

®    w przypisach do prac obcojęzycznych stosujemy zawsze polskie oznaczenia techniczne ( „red.”; „s.”; „[w:]”).

®    w przypadku książek autorskich i prac zborowych podajemy zawsze rok i miejsce wydania (zawsze w brzmieniu oryginalnym: np. „New York” a nie „Nowy Jork”), nie podajemy zaś wydawnictwa;

®    w przypadku przywołania źródła tłumaczonego (zarówno na język polski jak i na każdy inny język w jakim wydana jest cytowana praca), należy podać tłumacza.

 

Przykłady cytowań:

 

Książki autorskie, prace zbiorowe lub rozdziały w pracach zbiorowych:

 

®    Z. Rau, Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, przeł. M. Przychodzeń, Warszawa 2006, s. 16-17.

®    N. MacCormick, O. Weinberger, An Institutional Theory of Law. New Approaches to Legal Positivism, Dordrecht 1986, s. 3.

®    G. Izenberg, Individualism and Individuality in Constant, [w:] The Cambridge Companion to Constant, red. H. Rosenblatt, Cambridge 2009, s. 206-207.

®    Cyceron, O powinnościach, przeł. W. Kornatowski, [w:] idem, Pisma filozoficzne, t. II, Warszawa 1960, s. 338.

 

Artykuły z czasopism naukowych i prasy:

 

®    J. Paśnik, Nowe regulacje odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i studentów – uwagi krytyczne, „Administracja” nr 4(9), 2007, s. 13.

 

Źródła internetowe:

 

®    R. Legutko, Demokracja i republika, <URL=http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=224> [dostęp: dd.mm.rr].

 

Akty prawne

 

®    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483).

®    Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. z 2001 r., Nr 46, poz. 499 z późn. zm.).

®    Rozporządzenie Rady nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, (Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971 r.).

 

Cytowanie za kimś

 

®    A. Wasilewski, Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych (ustawodawstwo polskie na tle standardów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy” nr 9, 2001, s. 16; cyt. za: P. Skuczyński, Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005, red. P. Skuczyński, Piotr Zawadzki, Warszawa 2008, s. 8.