Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule naukowym dokonano oceny obecnego stanu prawnego przez pryzmat wykroczenia polegającego na uchylaniu się od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci w Polsce. Główną osią pracy jest analiza zasadności istnienia kary nagany w katalogu kar przewidzianych za to wykroczenie w stosunku do opiekunów prawnych dziecka, którzy pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, w dalszym ciągu nie poddali go obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu. Przedmiotową karę oceniono również przez pryzmat celu, jaki w zamierzeniu ustawodawcy powinna osiągnąć w stosunku do obwinionego. Pracę dopełnia analiza literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego w zakresie stosowania kary nagany.

Słowa kluczowe

kara nagany, obowiązkowe szczepienia ochronne dzieci, uchylanie się, wykroczenie penalty of reprimand, mandatory vaccinations, evading, offence

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bojarski Tadeusz, „Komentarz do art. 18 Kodeksu wykroczeń”, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, wyd. 6. 109-110. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019.
 2. Bojarski Tadeusz, „Komentarz do art. 33 Kodeksu wykroczeń”, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, wyd. 6. 133-138. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019.
 3. Daniel Paweł, „Egzekucja obowiązku poddania małoletniego dziecka szczepieniu ochronnemu w orzecznictwie sądów administracyjnych” Przegląd Prawa Publicznego, nr 4 (2014): 45-55.
 4. Fiutak Agnieszka, Odpowiedzialność przedstawiciela ustawowego za niewykonanie szczepieni obowiązkowego, Medyczna Wokanda, nr 9 (2017): 155-169.
 5. Giętkowski Radosław, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.
 6. Grzegorczyk Tomasz, „Komentarz do art. 33 Kodeksu wykroczeń”, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Grzegorczyk. 150-165. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013.
 7. Kania Agnieszka, „Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia” Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XLI (2016): 117-135. DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.41.7.
 8. Konarska-Wrzosek Violetta, „Szczególne dyrektywy sądowego wymiaru kary”, [w:] System Prawa Karnego. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, t. V, wyd. 2. 275-353. Warszawa: C.H. Beck, 2017.
 9. Kosonoga-Zygmunt Julia, „Kara nagany w systemie sankcji za wykroczenia” Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 1 (2017): 92-109.
 10. Krajewski Radosław, „Kara nagany za wykroczenia” Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW, t. III (2013): 75-82.
 11. Kurzępa Bolesław, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis, 2008.
 12. Marczewski Marek, Wykroczenia w świetle statystyki policyjnej i sądowej. Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2018.
 13. Melezini Mirosława, „Kara nagany”, [w:] System Prawa Karnego. Kary i środki karne. Podnie sprawcy próbie, t. VI, red. Mirosława Melezini. 377-380. Warszawa: C.H. Beck, 2010.
 14. Podkówka Anna, „Wykonywanie kar orzeczonych w sprawach o wykroczenia” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 2 (2018): 157-177.
 15. Weithorn Louis A., Dorit Rubinstein Reiss, „Legal approaches to promoting parental compliance with childhood immunization recommendations” Human Vaccines & Immunotherapeutics, vol. 18 (2018):1610-1617.
 16. DOI: 10.1080/21645515.2018.1423929.