Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiona została problematyka nadużycia umocowania przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego w postępowaniu cywilnym. Nadużycie umocowania przez profesjonalnego pełnomocnika należy rozumieć swoiście. Jego przesłankami są: działanie w granicach umocowania wyznaczonego przez zakres pełnomocnictwa procesowego, działanie wbrew rzeczywistej lub hipotetycznej woli mocodawcy, o ile działanie zgodnie z jego wolą nie naruszałoby zasad etyki zawodowej pełnomocnika. Brak należytej staranności profesjonalnego pełnomocnika procesowego nie jest przesłanką nadużycia umocowania, ale należyta staranność ma wpływ na jego odpowiedzialność odszkodowawczą. Nadużycie umocowania stanowi uchybienie należytej staranności przez pełnomocnika.


 

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Banaszczyk Zbigniew, „Commentary on article 415 of the Civil Code, edge no. 21.”, [in:] Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, ed. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, 2018, Legalis.
 2. Borysiak Witold, „Commentary on article 355 of the Civil Code, edge no. 17.”, [in] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. Konrad Osajda, Legalis 2020.
 3. Ciupa Sławomir W., „Umowy o świadczenie pomocy prawnej”, [in:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, ed. Arkadiusz Bereza, 76. Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2010.
 4. Czachórski Witold, Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska--Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis, 2009.
 5. Dąbrowa Janina, Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
 6. Drapała Przemysław, „Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika rzekomego” Przegląd Prawa Handlowego, no. 9 (2002): 35-42.
 7. Drapała Przemysław, „Pełnomocnik rzekomy jako negotiorum gestor” Państwo i Prawo, no. 5 (2013): 17-30.
 8. Dubis Wojciech, „Commentary on article 415 of the Civil Code, edge no. 6.”, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Warszawa: C. H. Beck, 2019, Legalis.
 9. Filipowski Józef, Adwokat w procesie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
 10. Galeński Lesław, „Uwagi o staranności adwokata-pełnomocnika w sprawach cywilnych” Palestra, no. 5-6 (1986): 3-8.
 11. Garlicki Stanisław, „Odpowiedzialność cywilna adwokatury za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu pomocy prawnej” Palestra, no. 9 (1967): 3-16.
 12. Izdebski Hubert, Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna, „Pomoc Prawna”, [in:] System Prawa Administracyjnego. Tom 13. Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, 532. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 13. Kaczyński Miłosz, Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 14. Klatka Zenon, „Pomoc prawna”, [in:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, ed. Arkadiusz Bereza, 44. Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2010.
 15. Klatka Zenon, Ustawa o radcach prawnych. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 1999.
 16. Kozieł Grzegorz, „Commentary on article 355 of the Civil Code, edge no. 10”, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. Mariusz Załucki. Warszawa: C. H. Beck, 2019, Legalis.
 17. Krzemiński Zdzisław, Adwokat w procesie cywilnym. Z wyboru i z urzędu. Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, 1999.
 18. Krzemiński Zdzisław, Pełnomocnik w sądowym postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1971.
 19. Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011.
 20. Machnikowski Piotr, „Commentary on article 355 of the Civil Code, edge no. 2.”, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Warszawa: C. H. Beck, 2019, Legalis.
 21. Machnikowski Piotr, Andrzej Śmieja, „Czyny niedozwolone”, [in:] System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, ed. Adam Olejniczak, 441. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 22. Naumann Jerzy, „Commentary on article § 10 of the Code of Ethics for the Bar, edge no. 4”, [in:] Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, Jerzy Naumann. Warszawa: C. H. Beck, 2020, Legalis.
 23. Olejniczak Adam, „Commentary on article 355 of the Civil Code, edge no. 2.”, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, ed. Andrzej Kidyba. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2014, LEX.
 24. Pajor Tomasz, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 25. Parafianowicz Joanna, „Commentary on article 92 of the Code of Civil Procedure, edge no. 2”, [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, ed. Olga Maria Piaskowska. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, LEX.
 26. Pazdan Maksymilian, „Przedstawicielstwo”, [in:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, ed. Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, 627, 656. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 27. Radwański Zbigniew, Adam Olejniczak, Prawo zobowiązań – część ogólna. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 28. Skuczyński Paweł, „Nowy Kodeks etyki radcy prawnego – nowy model relacji z klientem?” Monitor Prawniczy, no. 12 (2015): 625-635.
 29. Sobutka Jarosław, „Commentary on article 7 of the Code of Ethics for Legal Advisers, edge no. 3”, [in:] Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, ed. Tomasz Scheffler. Warszawa: C. H. Beck, 2017, Legalis.
 30. Sośniak Mieczysław, „Cywilnoprawna ocena staranności zawodowej” Nowe Prawo, no. 2 (1980): 13-24.
 31. Sośniak Mieczysław, Należyta staranność. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1980.
 32. Stoga Krystyna, „Radca prawny jako przedsiębiorca”, [in:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, ed. Arkadiusz Bereza, 91 and subsequent articles. Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2010.
 33. Święcki Dariusz, Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. Warszawa: LexisNexis, 2011.
 34. Wałachowska Monika, „Commentary on article 415 of the Civil Code, edge no. 12.”, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), ed. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, LEX.
 35. Widerski Paweł, Pełnomocnictwo w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018.
 36. Zelek Mariusz, Commentary on article 415 of the Civil Code, edge no. 32.”, [in:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, ed. Maciej Gutowski. Warszawa: C. H. Beck, 2019, Legalis.
 37. Zieliński Andrzej, „Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata i zespołu adwokackiego” Palestra, no. 9 (1986): 9-21.
 38. Żok Krzysztof, „Nadużycie umocowania przez pełnomocnika – glosa – I ACa 83/08” Monitor Prawniczy, no. 12 (2012): 654-656.