Treść głównego artykułu

Abstrakt


Obok głównego nurtu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, przy okazji zmiany innej ustawy, wprowadzona została nowa instytucja - zarządzenia asystenta sędziego. W przypadku jednego z nich przewidziano nowy środek zaskarżenia - zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego o wezwanie do uiszczenia opłaty. Autor ocenia krytycznie wprowadzenie nowego środka zaskarżenia. Poczynione uwagi prowadzą do wniosku, że przepis dotyczący wskazanej instytucji powinien zostać uchylony.


Słowa kluczowe

postępowanie cywilne, asystent sędziego, zastrzeżenie do zarządzenia civil proceedings, assistant judge, reservation to an order

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Flaga-Gieruszyńska Kinga, „Komentarz do art. 472”, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Andrzej Zieliński. 120-121. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2019.
 2. Frey Robert, „Gwarancje sprawności postępowania cywilnego w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego”, [w:] Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, t. III, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. 595-610. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.
 3. Heinzmann Richard, Filozofia średniowieczna. Kęty: Antyk, 1999.
 4. Joński Kamil, Instytucja asystenta a efektywność pracy sędziego – analiza pionów karnego i cywilnego pierwszej instancji sądów okręgowych. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2017.
 5. Kołecki Bartłomiej, „Komentarz do art. 155”, [w:] Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, red. Izabela Haÿduk-Hawryla, Bartłomiej Kołecki, Anna Wleklińska. 490-495. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2018.
 6. Kotarbiński Tadeusz, Traktat o dobrej robocie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
 7. Kotłowski Dariusz, „Instytucja asystenta sędziego w polskim systemie prawa”, [w:] Asystent sędziego w sądzie powszechnym, red. Dariusz Kotłowski, Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski. 1-27. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.
 8. Kunicki Ireneusz, „Komentarz do art. 472”, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz do art. 1-424(12), red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska. 177-180. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2020.
 9. Opinia CCJE nr 22 (2019) Rola asystentów sędziów. https://rm.coe.int/ccjeopinion-22-2019-pl/16809cd209.
 10. Paczyńska Monika, „Status asystenta sędziego – wyzwania i dylematy w świetle zmian ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych” Przeglą Prawa Konstytucyjnego, Nr 1 (2014): 207-226.
 11. Partyk Aleksandra, „Komentarz do art. 472”, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, red. Olga M. Piaskowska. 179-186. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 12. Szyszka Anna, Zarządzenia w postępowaniu przed sądem administracyjnym pierwszej instancji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.
 13. Wasilewski Radek Rafał, „Zarządzenie asystenta sędziego w świetle nowelizacji postępowania cywilnego” Prawo w działaniu, nr 44 (2020): 173-185. doi: 10.32041/pwd. 4408.