Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł dotyczy możliwości kumulatywnego wykonywania wolnościowych i izolacyjnych środków zabezpieczających orzeczonych w odrębnych sprawach dotyczących różnych czynów zabronionych popełnionych przez tego samego sprawcę. Obowiązująca regulacja nie pozwala na łączne zastosowanie środków z art. 93a § 1 pkt 1-3 k.k. ze środkiem z art. 93a § 1 pkt 4 k.k., co powinno odnosić się także do ich wykonywania. Orzeczenie detencji psychiatrycznej w jednej sprawie konsumuje konieczność wykonywania środków zabezpieczających w innych postępowaniach, co powinno pociągać za sobą uchylenie wolnościowych środków (art. 93b § 2 k.k.). Niewystarczające byłoby jedynie umorzenie lub zawieszenie postępowania wykonawczego (art. 15 § 2 k.k.w.) w tym zakresie.

Słowa kluczowe

prawo karne, środki zabezpieczające, zakład psychiatryczny, terapia, terapia uzależnień penal law, protective measures, psychiatric facility, therapy, addiction therapy

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Barczak-Oplustil Agnieszka, „Katalog środków zabezpieczających w ustawie nowelizującej”, [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015.
 2. Komentarz, red. Włodzimierz Wróbel. Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego, 2015.
 3. Barczak-Oplustil Agnieszka, „Komentarz do artykułu 93b Kodeksu karnego”, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. I, cz. 2, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. LEX 2016.
 4. Ciepły Filip, „Komentarz do artykułu 93f Kodeksu karnego”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Legalis 2021.
 5. Długosz-Jóźwiak Joanna, „Komentarz do artykułu 93f Kodeksu karnego”, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1-116, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. Legalis 2021.
 6. Eichstaedt Krzysztof, „Środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, wątpliwości związane z orzekaniem” Prokuratura i Prawo, nr 12 (2016): 75-94.
 7. Gierowski Krzysztof Józef, Lech Krzysztof Paprzycki, „Terapia”, [w:] System Prawa Karnego, t. VII, red. Lech K. Paprzycki. Legalis 2015.
 8. Góralski Piotr, „Podstawowe problemy wykładni przepisów poświęconych środkowi zabezpieczającemu w postaci terapii uzależnień (art. 93a § 1 pkt 3 k.k.)” Przegląd Sądowy, nr 7-8 (2018): 50-62.
 9. Góralski Piotr, „Terapia sprawców czynów zabronionych jako forma środka zabezpieczającego (art. 93a § 1 pkt 2 k.k.)” Prokuratura i Prawo, nr 2 (2019): 5-23. https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/numer-2-2019.
 10. Hofmański Piotr, Lech Krzysztof Paprzycki, Andrzej Sakowicz, „Komentarz do artykułu 93f Kodeksu karnego”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Marian Filar. LEX 2016.
 11. Kosierb Izabela, „Łączny środek karny” Prokuratura i Prawo, nr 4 (2015): 139-152. https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/numer-4-2015.
 12. Krajewski Krzysztof, „Środki zabezpieczające o charakterze leczniczym stosowane wobec sprawców przestępstw uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych”, [w:] System Prawa Karnego, t. VII, red. Lech K. Paprzycki. Legalis 2015.
 13. Lipiński Konrad, „Komentarz do artykułu 93b Kodeksu karnego”, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. Jacek Giezek. LEX 2021.
 14. Lipiński Konrad, „Komentarz do artykułu 93f Kodeksu karnego”, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. Jacek Giezek. LEX 2021.
 15. Majewski Jarosław, „Komentarz do artykułu 93f Kodeksu karnego”, [w:] Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015. LEX 2015.
 16. Mozgawa Marek, „Komentarz do artykułu 93f Kodeksu karnego”, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. Marek Mozgawa. LEX 2022.
 17. Muszyńska Anna, „O zmianach w zakresie leczniczych środków zabezpieczających na tle nowelizacji kodeksu karnego z 2015 roku” Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XLIII (2017): 441-449. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/118407
 18. /PDF/24_Muszynska_A_O_zmianach_w_zakresie_leczniczych_srodkow_zabezpieczajacych_na_tle_nowelizacji_kodeksu_karnego_z_2015_roku.pdf.
 19. Niewiadomska-Krawczyk Magdalena, „Ewolucja środków zabezpieczających w polskim prawie karnym” Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. L (2018): 39-66. https://wuwr.pl/nkp/article/download/8235/7868/.
 20. Postulski Kazimierz, „Komentarz do artykułu 15 Kodeksu karnego wykonawczego”, [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. LEX 2017.
 21. Postulski Kazimierz, „Umorzenie i zawieszenie postępowania wykonawczego” Prokuratura i Prawo, nr 7-8 (2011): 92-117.
 22. https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/numer-7-8-2011.
 23. Postulski Kazimierz, „Wykonywanie środków zabezpieczających o charakterze terapeutycznym”, [w:] System Prawa Karnego, t. VII, red. Lech K. Paprzycki. Legalis 2015.
 24. Pyrcak-Górowska Małgorzata, „Komentarz do artykułu 93f Kodeksu karnego”, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. I, cz. 2, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. LEX 2016.
 25. Pyrcak-Górowska Małgorzata, Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych. Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego 2015.
 26. Seweryn Robert, „O niektórych aspektach zawieszenia postępowania wykonawczego” Prokuratura i Prawo, nr 9 (2021): 70-89. https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/numer-9.
 27. Tygielski Maciej, „Środki zabezpieczające dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem w świetle ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – „Noweli lutowej” Studia Iuridica, t. LXXVIII (2018): 474-496. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-21a5638a-8a47-3d00-93b5-edcb7972c577/c/pdf-01.3001.0013.2328.pdf.
 28. Zakrzewski Piotr, „Środki zabezpieczające o charakterze wolnościowym”, [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. Włodzimierz Wróbel. Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego, 2015.
 29. Zgoliński Igor, „Komentarz do artykułu 93f Kodeksu karnego”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek. LEX 2020.
 30. Zgoliński Igor, „Komentarz do artykułu 15 Kodeksu karnego wykonawczego”, [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. Jerzy Lachowski. Legalis 2021.