Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem glosy jest analiza orzeczenia dotyczącego roszczeń dotowanych o wyrównanie różnicy pomiędzy dotacją należną a dotacją przekazaną. W doktrynie przyjmuje się różny charakter  tych roszczeń od publicznoprawnego w przypadku dochodzenia dotacji do cywilnoprawnego w przypadku gdy przedmiotem jest roszczenie odszkodowawcze. Przyjęty charakter roszczenia wpływa na dopuszczalność jego cesji. Przyjęcie cywilnoprawnego charakteru, co do zasady oznacza dopuszczalność cesji. Jednak w tym przypadku Sąd Apelacyjny w Białymstoku dochodzi do słusznego wniosku, że cesja jest niedopuszczalna. Jednak ograniczenie to wynika natury stosunku, czyli jednego z ograniczeń wskazanych art. 509 k.c.

Słowa kluczowe

cesja wierzytelności, dotacja oświatowa, wierzytelność publicznoprawna assignment of receivables, educational subsidy, public law debt

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. DębowskaRomanowska Teresa, „Wybrane zagadnienia klasyfikacji ekonomiczno-prawnej dotacji” Studia PrawnoEkonomiczne, nr 43 (1989): 21-48.
 2. Gajewski Sebastian, „Sądowoadministracyjna kontrola udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty” Finanse Komunalne, nr 4 (2015): 52-59.
 3. Gniady Lech, „Roszczenia o wypłatę zaniżonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych” Samorząd Terytorialny, nr 3 (2018): 39-47.
 4. Hotel Marcin, Aleksandra Rychlewska, „Analogia jako metoda prawnicza” Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia, nr 2 (2015): 31-45.
 5. Kaźmierczyk Aneta, „Warunki stosowania analogia legis” Zeszyty Naukowe. Problemy Społeczne, Ekonomiczne i Prawne, nr 11 (2013): 21-32.
 6. Kijowski Dariusz Ryszard, „W sprawie charakteru prawnego umów zawieranych przez organy administracji” Państwo i Prawo, z. 6 (1987): 77-87.
 7. Kucharski Dominik, Charakter prawny dotacji oświatowej, przeznaczonej na finansowanie bieżących wydatków szkoły lub placówki (Lex/el., 2022).
 8. Nowacki Józef, Analogia legis. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1966.
 9. Olszewski Artur, „Dotowanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych po 1.01.2017 r.” Finanse Komunalne, nr 4 (2017): 5-17.
 10. Olszewski Artur, „Ustalenie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych Glosa do wyroku SN z dnia 20 czerwca 2013 r., IV CSK 696/12” Finanse Komunalne, nr 12 (2014): 65-70.
 11. Ostrowska Anna, „Koncepcja umowy administracyjnej na przykładzie umowy o dotację w świetle polskich i zagranicznych regulacji” Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 3 (2018): 9-27.
 12. doi: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.014.
 13. Ostrowska Anna, „Udzielanie dotacji niepublicznym jednostkom oświaty – samorządowa powinność czy samorządowe władztwo finansowe?”, [w:] Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, red. Andrzej Borodo. 184-200. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2013.
 14. Pazdan Maksymilian, „Przelew wierzytelności na zabezpieczenie” Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 1 (2002): 115-140.
 15. Suwaj Robert, „Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II GSK 521/12)” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 5 (2012): 139-144.
 16. Szczepaniak Rafał, „Węzłowe problemy stosowania prawa prywatnego w sektorz publicznym” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4 (2016): 107-121. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.9.
 17. Szczepaniak Rafał, Marcin Krzymuski, „Metodologia stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym (podsumowanie Części III)”, [w:] Rafał Szczepaniak, Katarzyna Kokocińska i Marcin Krzymuski, Konstytucyjne bariery stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym. Studium prawnoporównawcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego i niemieckiego. 503-563. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adamia Mickiewicza w Poznaniu, 2020.
 18. Wolszczak Paulina, „Charakter prawny odpowiedzialności podmiotu dotującego za udzielenie i wypłatę dotacji oświatowej w zaniżonej wysokości Glosa częściowo krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lipca 2020 r. (V CSK 502/18)” Samorząd Terytorialny, nr 1-2 (2022): 182-189.
 19. Zięty Jakub Jan, „Określenie terminu wymagalności opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Glosa do wyroku NSA z 23.09.2020 r., sygn. akt I OSK 985/20 (glosa krytyczna)” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 7 (2021): 61-67.
 20. https://doi.org/10.33226/01375490.2021.7.8.