Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule podjęte zostały rozważania na temat dopuszczalności stosowania przepisów kodeksu karnego wykonawczego do wykonywania orzeczeń lustracyjnych. Ustawa lustracyjna nie reguluje bowiem w pełnym zakresie etapu wykonawczego, przez co nie jest sprecyzowane w oparciu o jaką podstawę prawną należy prowadzić tu postępowanie wykonawcze. Zwieńczeniem rozważań jest teza, że sąd lustracyjny winien stosować tu przepisy kodeksu karnego wykonawczego w drodze analogii, zaś na posiedzeniu orzekać w składzie jednoosobowym. Postępowanie wykonawcze nie jest bowiem częścią postępowania lustracyjnego, o którym stanowi art. 19 ustawy lustracyjnej.

Słowa kluczowe

ustawa lustracyjna, postępowanie, prawo karne wykonawcze, postępowanie karne, the lustration act, lustration proceedings, executive criminal law, criminal proceedings,

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Dąbkiewicz Krzysztof, Komentarz do art. 1 k.k.w. Wolters Kluwer, Lex el/2019.
  2. Grajewski Krzysztof, „Sędziowski immunitet lustracyjny? Uwagi na tle uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2010 roku” GSP, z. 1 (2012): 115-134.
  3. Hotel Marcin, Aleksandra Rychlewska, „Analogia jako metoda prawnicza” Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, z. 2 (2015): 31-45.
  4. Kozielewicz Wiesław, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Warszawa Lexis Nexis, 2012.
  5. Lachowski Jerzy, „Komentarz do art. 1 k.k.w.”, [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. Jerzy Lachowski. 3-11. Warszawa C. H. Beck, 2018.
  6. Mężykowska Aleksandra, „Wykonywanie przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących postępowań lustracyjnych” Ius Novum, nr 2 (2012): 153-170.
  7. Nowacki Józef, Analogia legis. Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966.
  8. Raglewski Janusz, „Komentarz do art. 116 k.k.”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Andrzej Zoll. 1490-1496 Kraków: Zakamycze, 2004.
  9. Światłowski Andrzej, „Postępowanie lustracyjne”, [w:] System prawa karnego procesowego, t. I, Zagadnienia ogólne, red. Piotr Hofmański. Warszaw Lexis Nexis, LEX el. 2013,
  10. Zbrojewska Monika, „Glosa do wyroku ETPC z dnia 24 kwietnia 2007r., 38184/03” Przegląd Sejmowy, nr 2 (2008): 260-269.