Program ogólnopolskiej konferencji naukowej

Spółdzielnie w orzecznictwie Sadów i Trybunałów w Polsce oraz Unii Europejskiej

 

4 listopada 2022 r.

Spółdzielczy Instytut Naukowy

Władysława IV 22, 81-743 Sopot, sala konferencyjna „Świetlik”

 

Konferencja Spółdzielnie w orzecznictwie Sądów i Trybunałów w POlsce oraz Unii Europejskiej

 

Sesja plenarna

9:00-9:15

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników: dr Dominik Bierecki

 

9:15-9:30

Wystąpienie prezesa zarządu ZRSMRP prof. ucz. dr. Jerzego Jankowskiego

 

9:30-9:45

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski: Ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

9:45-10:00

prof. dr hab. Jakub Stelina: Spółdzielnie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

 

10:00-10:15

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski: Status prawny spółdzielni mieszkaniowej i jej członków w procesie inwestycyjno-budowlanym w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

10:15-10:30

prof. ucz. dr hab. Mariola Lemonnier: Wybrane zagadnienia francuskiego prawa spółdzielczego w świetle orzecznictwa Sądu Kasacyjnego (Cour de Cassation)

 

10:30-10:45

prof. ucz. dr hab. Rafał Adamus: Ogłoszenie upadłości spółdzielni
w świetle orzecznictwa sądowego

 

10:45-11:00

dr Marta Stepnowska: Wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego przed zakończeniem dotyczących jej postępowań sądowych

 

11:00-11:15

dr Katarzyna Królikowska: Wpływ przekształceń spółdzielczych praw do lokali na tempo transformacji ustrojowej w Polsce

 

11:15-11:30

dr Dominik Bierecki: Charakter odpowiedzialności osób działających w interesie spółdzielni przed rejestracją

 

11:45 – 12: 15 Przerwa

 

Sesja: Funkcjonowanie organów spółdzielni w orzecznictwie sądowym

12:15-12:30

dr hab. Dominika Wajda: Udzielanie absolutorium członkom organów spółdzielni w świetle orzecznictwa sądowego

 

12:30-12:45

dr hab. Anna Zbiegień-Turzyńska: Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 

12:45-13:00

dr Paweł Popardowski: Udział pełnomocnika w walnym zgromadzeniu i zebraniach grup członkowskich spółdzielni z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

13:00-13:15

dr Piotr Pałka: Funkcjonowanie organów spółdzielni w dobie Covid-19 a charakter przepisów epizodycznych w relacji do norm około tarczowych - wyzwania interpretacyjne w praktyce stosowania prawa

 

13:15-13:30

dr Tomasz Dąbrowski: Rada nadzorcza spółdzielni w świetle orzecznictwa sądowego 

 

 

13:30 – 14:00 Przerwa

 

Sesja: Spółdzielnie szczególnego typu w orzecznictwie sądów i trybunałów

14:00-14:15

prof. ucz. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska: Orzecznictwo sądów na temat przymusowej restrukturyzacji banków spółdzielczych - analiza krytyczna

 

14:15-14:30

prof. ucz. dr hab. Aneta Suchoń: Spółdzielnie funkcjonujące
w obszarze wsi i rolnictwa w orzecznictwie Sądów, a także Trybunałów w Polsce oraz Unii Europejskiej

 

14:30-14:45

dr Jacek Skoczek: Status członka SKOK jako konsumenta
w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 

14:45-15:00

dr Filip Czuchwicki: Nadzór nad SKOK w wybranym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

15:00-15:15

adw. Joanna Mędrzecka: Rola orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w kształtowaniu ram prawnych działalności SKOK

 

15:15-15:30

r.pr. Ewa Derc: Charakter prawny Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

 

15:30-15:45

mgr Natalia Bierecka: Działalność gospodarcza spółdzielni mieszkaniowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 

Zakończenie konferencji

 

Otwarte uczestnictwo zdalne możliwe pod linkiem: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzMwNjA2NDAtMzc1Ny00N2IzLTg0NWUtZmMzYWU0MWJmZDRm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d52a917e-38fe-472c-ad58-a3f1cfe1c2bc%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224d5d9162-fc41-4d03-ac46-d02517331e7c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a5946181-eb1a-4226-9076-5add9b1e333e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Serdecznie zapraszamy!