Treść głównego artykułu

Abstrakt

Organizacje pożytku publicznego stanowią jedną z kategorii organizacji obywatelskich prowadzących działalność społecznie użyteczną. Ich pozycja prawna została w Polsce ukształtowana w sposób szczególny. Po pierwsze, uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego oraz prowadzenie przez nie działalności poddane zostały stosunkowo surowym rygorom prawnym, co ma na celu zapewnienie transparentności ich działania, oraz zagwarantowanie skutecznego, efektywnego i zgodnego z prawem wykonywania zadań publicznych. Po drugie, organizacjom tym przyznano stosunkowo liczne uprawnienia i przywileje, które mają ułatwiać im realizację zadań społecznie użytecznych.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Blicharz Joanna, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, LEX, Komentarz w wersji elektronicznej, 2012.
 2. Bogucki Stanisław, Wojciech Stachurski, Roman Wiatrowski, Krzysztof Winiarski, Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 3. Ceglarski Andrzej, Organizacje pożytku publicznego. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis, 2005.
 4. Dawidowicz Wacław, Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
 5. Dowgier Rafał, „Nowe regulacje o podatkach i opłatach lokalnych w 2004 r.” Finanse Komunalne nr 2 (2004): 39-50.
 6. Dowgier Rafał, „Prawnopodatkowe aspekty działalności organizacji pożytku publicznego”, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych nr 7-8 (2004): 5-9.
 7. Dzwończyk Joanna, „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.”, [w:] Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, red. Barbara Krauz-Mozer, Paweł Borowiec. 161-183. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
 8. Główny Urząd Statystyczny, Notatka Informacyjna, Warszawa 23.04.2015 r. https://stat.gov.pl.
 9. Grzegorz Makowski, „Rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsc po 1989 r.” Studia BAS, nr 4 (2015): 66-80. www.bas.sejm.gov.pl.
 10. Izdebski Henryk, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komentarz. Warszawa 2003.
 11. Jagielski Jacek, Kontrola administracji publicznej. Warszawa: LexisNexis, 2012.
 12. Jędrzejewski Stanisław, Kontrola administracji (ogólne problemy teoretyczne i struktura systemu). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1979.
 13. Jędrzejewski Stanisław, Kontrola administracji (ogólne problemy teoretyczne i struktura systemu). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1979.
 14. Kazek Michał, Opłata skarbowa. Komentarz, Warszawa: Legalis/el, 2017.
 15. Kowal Norbert, „Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, [w:] Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komentarz. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Legalis/el, 2005.
 16. Kozioł Katarzyna, „Prawne aspekty podejmowania i wykonywania działalności pożytku publicznego” Samorząd Terytorialny, nr 2 (2006): 34-49.
 17. Masternak Marian, Czynności materialno-techniczne administracji publicznej. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 2018.
 18. Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 2013.
 19. Olszanowski Jan, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. Przemysław Szustakiewicz, Andrzej Skoczylas. Warszawa: Legalis/el, 2016.
 20. Palmirski Tomasz, „A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005: recenzja” Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3 (2006): 165-181.
 21. Plisiecki Marek, „Instytucje kościelne jako organizacje pożytku publicznego” Studia z Prawa Wyznaniowego, t. XVI (2013): 162-183.
 22. Płonka-Bielenin Katarzyna, „Charakter prawny podmiotowości organizacji »non-profit«” Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka, nr 4 (2010): 45-70.
 23. Płonka-Bielenin Katarzyna, „Zakres pojęcia »interes publiczny« a organizacje pożytku publicznego” Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka, nr 4 (2007): 145-170.
 24. Ruszewski Jarosław, „Organizacja pożytku publicznego” Państwo i Prawo, nr 7 (2005): 81-94.
 25. Sozański Łukasz, Marcin Noskowski, „Niedostatki normatywnej regulacji statusu organizacji pożytku publicznego w świetle uwag praktyki sądowej” Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, 271-283. http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/34638/016.pdf.
 26. Starościak Jerzy, Elementy nauki administracji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
 27. Starościak Jerzy, Prawo administracyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
 28. Starościak Jerzy, Zarys nauki administracji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
 29. Staszczyk Piotr, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. Warszawa: LexisNexis, LEX/el., 2013.
 30. Staśkiewicz Urszula, „Rola organizacji pozarządowych w Polsce w zaspokajaniu potrzeb społecznych” Obronność. Zeszyty Naukowe, nr 3 (2017): 162-184.
 31. Szaniawska Izabella, „Organizacje pożytku publicznego” Służba Pracownicza, nr 4 (2004): 33-36.
 32. Trzaskowski Roman, „Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego” „Zeszyty Prawnicze”, nr 7 (2007): 209-254.
 33. Zacharko, Lidia, Zacharko, Adrian, „Organizacje pozarządowe jako instytucjonalne formy nacisku na decydentów politycznych” Przegląd Prawa Publicznego, nr 7-8 (2016): 44-55.