Treść głównego artykułu

Abstrakt

Prawo do informacji o środowisku jest publicznym prawem podmiotowym wynikającym z Konstytucji oraz prawa międzynarodowego i unijnego. W doktrynie przyjmuje się, że prawo to jest podstawowym instrumentem ochrony środowiska umożliwiającym zastosowanie dalej idących środków stąd też regulacje dotyczące udzielania informacji o środowisku wymagają szybkiego i efektywnego działania organów. Przyjęte rozwiązania prawne przewidują krótkie terminy realizacji obowiązków informacyjnych. W ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie brak jest jednak precyzyjnych regulacji w zakresie zaskarżania bezczynności i przewlekłości działania organów. Brak ten utrudnia efektywne wykonywanie uprawnień obywateli i innych podmiotów do uzyskania informacji. Podjęte w artykule rozważania prezentują obecny stan prawny w zakresie długości i charakteru prawnego ustawowych terminów udostępniania informacji, jak również właściwego sposobu i trybu zaskarżania bezczynności oraz przewlekłości postępowań.

Słowa kluczowe

udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, ponaglenie, skarga na bezczynność i przewlekłość postępowania access to information on the environment and its protection, reminder, complaint on inaction and excessive length of proceedings

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamiak Barbara, „Koncepcja postępowania administracyjnego”, [w:] Prawo procesowe administracyjne. System prawa administracyjnego, t. IX, red. Roman Hauser, Zbigniew Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 1-8. Warszawa: C. H. Beck, 2010.
 2. Adamiak Barbara, Janusz Borkowski. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 3. Bar Magdalena, Jerzy Jendrośka, Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. LEX/el: Wolters Kluwer, 2014.
 4. Bell Stuart, Donald McGillivray, Environmental Law. Oxford: Oxford University Press, 2006.
 5. Chylarecki Przemysław, Marta Wiśniewska, Jacek Engel, Dostęp do informacji o środowisku i udział w decyzjach dotyczących środowiska: społeczna kontrola praktyk administracji publicznej. Warszawa: Fundacja Greenmind, 2014.
 6. Daniel Paweł, „Uwzględnienie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej – uwagi na tle art. 54 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym” Przegląd Prawa Publicznego, nr 4 (2018): 73-82.
 7. Dobosz Piotr, Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 8. Gapski Maciej P., „Formal Requirements and Procedure for Submitting a Requestfor Access to Public Information” TEKA Komisji prawniczej PAN Oddział w Lublinie, nr 1 (2020): 115-129. https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-10.
 9. Gruszecki Krzysztof, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Komentarz. LEX/el: Wolters Kluwer, 2020.
 10. Haładyj Anna, „Dostęp do informacji o środowisku – ewolucja czy rewolucja w przepisach?”, [w:] Prawne instrumenty ochrony środowiska, red. Beata Jeżyńska, Emil Kruk. 139-152. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2016.
 11. Haładyj Anna, Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 12. Jabłoński Mariusz, Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym. Wrocław: PRESSCOM, 2009.
 13. Jaśkowska Małgorzata, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora, 2002.
 14. Jendrośka Jerzy, Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, 2004.
 15. Jendrośka Jerzy, Marcin Stoczkiewicz, Dostęp do informacji o środowisku na tle ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. http:// www.tnz.most.org.pl/dokumenty/publ/upraw/dostep.htm.
 16. Kamińska Irena, Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, LEX/el: Wolter Kluwer, 2016.
 17. Kędziora Robert, Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 18. Kmieciak Zbigniew, „Przewlekłość postępowania administracyjnego” Państwo i Prawo, nr 6 (2011): 30-43.
 19. Kmiecik Zbigniew R., Magdalena Kotulska, „Jeszcze o rodzajach opieszałości organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym” Samorząd Terytorialny, nr 1-2 (2017): 94-108.
 20. Knysiak-Molczyk Hanna, Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Warszawa: Lexis Nexis, 2013.
 21. Kotulski Mariusz, „Ochrona przed bezczynnością i przewlekłością w postępowaniu administracyjnym” Samorząd Terytorialny, nr 6 (2015): 67-77.
 22. Kowalski Michał, Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Wrocław: PRESSCOM, 2013.
 23. Lipiński Aleksander, „Prawo powszechnego dostępu do informacji o środowisku” Państwo i Prawo, nr 9 (2001): 67-78.
 24. Malinowski Dariusz M., „Uchylenie decyzji w trybie autokontroli a koszty postępowania” Przegląd Podatkowy, nr 9 (2019): 3-5.
 25. Mendel Toby, Freedom of Information: A Comparative Legal Survay. Paris: UNESCO, 2008.
 26. Miłosz Michał, Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 27. Piskorz-Ryń Agnieszka, „Zasady udostępniania informacji publicznej”, [w:] Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, red. Joanna Wyporska-Frankiewicz. 53-71. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 28. Rakoczy Bartosz, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
 29. Rezmer Joanna, „Prawo do informacji o środowisku z perspektywy organów powszechnego systemu ochrony praw człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, [w:] Prawa człowieka a ochrona środowiska – wspólne wartości i wyzwania, red. Bożena Gronowska, Bartosz Rakoczy, Julia Kapelańska-Pręgowska, Karolina Karpus, Piotr Sadowski. 302-324. Toruń: Katedra Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018.
 30. Ruszewski Jarosław, „Dostęp do informacji o środowisku” Prokuratura i Prawo, nr 9 (2005): 109-121.
 31. Savoia Remo, Dmitry Skrylnikov, „Access to justice in cases involving access to environmental information”, [w:] Handbook on Access to Justice under the Aarhus Convention, red. Stephan Stec. 23-26. Szentendre: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 2003.
 32. Sibiga Grzegorz, „O reformę przepisów o dostępie do informacji publicznej” Samorząd Terytorialny”, nr 4 (2015): 7-16.
 33. Stelmasiak Jerzy, Agnieszka Wąsikowska, „Zasady ogólne prawa ochrony środowiska”, [w:] Prawo ochrony środowiska, red. Jerzy Stelmasiak. 24-55. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
 34. Szustakiewicz Przemysław, „Postępowanie w sprawie bezczynności w zakresie udzielania informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych” Przegląd Prawa Publicznego, nr 6 (2012): 74-83.
 35. Tarno Jan Paweł, Król Monika A., „Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 1 (2019): 9-26.
 36. Trela-Smalarz Aneta, „Dostęp do informacji o ochronie środowiska” Przegląd Prawa Publicznego, nr 1 (2018): 21-39.
 37. Trzewik Jacek, „Uwagi na temat charakteru prawnego instytucji dostępu do informacji o środowisku” Roczniki Nauk Prawnych KUL, nr 1 (2013): 131-153.
 38. Trzewik Jacek, Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.
 39. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, red. Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz. Warszawa: C.H. Beck, 2015.
 40. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Komentarz, red. Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 41. Wierzbowski Błażej, Bartosz Rakoczy, Prawo ochrony środowiska, Zagadnienia podstawowe Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 42. Zimmermann Jan, Polska jurysdykcja administracyjna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1996.