Treść głównego artykułu

Abstrakt

Broadly understood concept of „intoxication” can be found in many rules and regulations that use phrases that in fact introduce considerable terminological confusion. The Penal Code uses phrases: „intoxication”, „being under the influence of a stupefacient substance” or „other similarly acting agent” in various contexts. The author discusses what „intoxication” is and the concept of „intoxicant”. The authors also answer the question whether these terms include all psychoactive substances and which interpretation of the term „intoxicant” should be used for criminal liability of the perpetrator under the provisions of the Penal Code. The author also discusses the term „drug similar to alcohol” and how „a state of influence” and how a „state after use” a narcotic should be understood.

Słowa kluczowe

odurzenie środek odurzający narkotyki

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Buczek Łukasz, „Problematyka tak zwanych dopalaczy na tle ochrony bezpieczeństwa w komunikacji w prawie karnym i prawie wykroczeń” Acta Iuris Stetinensis, nr 2 (2018): 77-97. DOI:10.18276/ais.2018.22-06.
 2. Budyn-Kulik Magdalena, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Kraków: Zakamycze, 2006.
 3. Dąbrowska-Kardas Małgorzata, Piotr Kardas, „Odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego kodeksu karnego z 1997 r., cz. II” Palestra, nr 3-4 (1999): 35-51.
 4. Gardocki Lech, Prawo karne. Warszawa: C. H. Beck, 2006.
 5. Girdwoyń Piotr, Stan nietrzeźwości i po użyciu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych – dopuszczalne analogie? Uwagi na tle art. 178a § 1 i art. 87 § 1 kw. www.npw.gov.pl. http://niezniknelo.pl.
 6. Górniok Oktawia, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Stanisław M. Przyjemski, Zofia Sienkiewicz, Andrzej Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. II. Gdańsk: Arche, 2005.
 7. Grudnik Krzysztof, Topologia paranoi. http://artpapier.com.
 8. Gubała Wojciech, Toksykologia alkoholu. Kraków: Wydawnictwo IES, 1997.
 9. Huminiak Tomasz, „Glosa do uchwały SN z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 36/06, w sprawie pojęcia środka odurzającego” Paragraf na Drodze, nr 6 (2007): 5-11.
 10. Huminiak Tomasz, „Jeszcze o pojęciu środka działającego podobnie do alkoholu” Paragraf na Drodze, nr 7 (2004): 18-27.
 11. Huminiak Tomasz, „Pojęcia »środek działający podobnie do alkoholu« i »środek odurzający«. Kolejne uwagi” Paragraf na Drodze, nr 5 (2005): 5-15.
 12. Huminiak Tomasz, „Stan pod wpływem środków odurzających i stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu u kierującego pojazdem” Paragraf na Drodze, nr 3 (2004): 5-16.
 13. Kała Maria, „Środki działające podobnie do alkoholu w organizmie kierowcy” Paragraf na Drodze, nr 11 (2004): 41-68.
 14. Kała Maria, Wojciech Lechowicz, „Środki działające podobnie do alkoholu - dokonania i perspektywy na przestrzeni 10 lat. Sprawozdanie z sympozjum” Paragraf na Drodze, nr 7 (2007): 53-65.
 15. Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komentarz do art. 117-211a, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 16. Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komentarz do art. 212-277d, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 17. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, red. Andrzej Zoll. Kraków: Zakamycze, 1999.
 18. Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 19. Kodeks karny. Komentarz, red. Andrzej Wąsek Andrzej. Gdańsk: Arche, 2002/2003.
 20. Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. Mozgawa Marek. Kraków: Zakamycze, 2006.
 21. Kodeks postępowania karnego, t. II, Komentarz do art. 425-673, red. Lech Paprzycki. Lex 2013, teza nr 12.
 22. Kotowski Wojciech, „Alkohol i środek odurzający – wnioski de lege ferenda” Paragraf na Drodze, nr 6 (2007): 54-56.
 23. Krajewski Krzysztof, „Pojęcie środka odurzającego na gruncie kodeksu karnego” Państwo i Prawo, nr 11 (2003): 30-42.
 24. Krzyżewska Anna, Pojęcie środka odurzającego i środka działającego podobnie do alkoholu w świetle prawnokarnych norm zapewniających ochronę bezpieczeństwa ruchu drogowego. https://www.its.waw.pl.
 25. Laskowski Michał, Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Lex, WKP 2019.
 26. Łucarz Katarzyna, Anna Muszyńska, „Pojęcie środka odurzającego w prawie karnym” Państwo i Prawo, nr 6 (2008): 91-102.
 27. Marek Andrzej, Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2006.
 28. Marek Andrzej, Prawo karne. Warszawa: C. H. Beck, 2009.
 29. Molenda Jarosław, Historia używek. Rośliny, które uzależniły człowieka. Warszawa: Bellona, 2016.
 30. Morawski Lech, Zasady wykładni prawa. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 2006.
 31. Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, red. Mozgaw Marek. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 32. Skowron Andrzej, „Jeszcze raz krytycznie o środkach działających podobnie do alkoholu” Paragraf na Drodze, nr 11 (2004): 13-22.
 33. Skowron Andrzej, „O potrzebie zmian w określeniu znamion przestępstwa i wykroczenia związanych z używaniem środków działających podobnie do alkoholu” Paragraf na Drodze, nr 2 (2006): 22-29.
 34. Skowron Andrzej, Glosa do wyroku z dnia 7 lutego 2007, V KK 128/06, LEX/el. 2012.
 35. Stefański Ryszard A, „Prawna ocena stanów związanych z używaniem środków odurzających w ruchu drogowym” Prokuratura i Prawo, nr 4 (1999): 18-24.
 36. Stefański Ryszard A., „Glosa do uchwały SN z 27 lutego 2007 r., I KZP 26/06” Państwo i Prawo, nr 8 (2007): 130-135.
 37. Stefański Ryszard A., „Środek odurzający w rozumieniu kodeksu karnego” Paragraf na Drodze, nr 4 (2007): 8-17.
 38. Stefański Ryszard A., Komentarz do art. 87 KW, 2011, LEX/el.
 39. Stefański Ryszard A., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Warszawa: C. H. Beck, 2000.
 40. Stefański Ryszard A., Wykroczenia drogowe. Komentarz. Kraków: Zakamycze, 2005.
 41. System Prawa Karnego Procesowego, t. VIII, Dowody, cz. 2, red. Jerzy Skorupka. Lex, WKP 2019.
 42. Tkaczyk-Rymanowska Katarzyna, „Zasada wyłączności ustawy w kontekście pojęcia nowej substancji psychoaktywnej będącej znamieniem czynu zabronionego – kilka ogólnych uwag natury konstytucyjnej” Krytyka Prawa, nr 1 (2020): 272-290. DOI 10.7206/kp.2080-1084.373.
 43. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, red. Andrzej Ważny. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 44. Walton Stuart, Odlot. Kulturowa historia odurzenia, przeł. Anna Kunicka. Warszawa: Aletheia, 2017.
 45. Wąsek Andrzej, Robert Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna, t. I. Warszawa: C. H. Beck, 2010.
 46. Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego, red. Adam Reza, J. Wierciński Jacek. Kraków: Wydawnictwo IES, 2010.
 47. „Zasady przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości. Zalecenia opracowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych i zatwierdzone przez Zarząd główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w dniu 26 listopada 2004 r.” Prokuratura i Prawo, nr 4 (2005): 149-179.