Treść głównego artykułu

Abstrakt

Postępujący proces informatyzacji obejmuje swoimi ramami coraz nowsze dziedziny funkcjonowania podmiotów publicznych, prowadząc do usprawnienia realizacji czynności administracyjnych, m.in. w urzędach obsługujących organy administracji publicznej. Objął swoim zakresem również czynności związane z elektronicznym rejestrowaniem pojazdów, pociągając za sobą (w ostatnim czasie) ogrom krytyki powodowanej uruchamianiem nowej wersji systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi przedmiotowego procesu. Określeniu podstaw prawnych elektronicznej rejestracji pojazdów, ustaleniu narzędzi przeznaczonych do jego „wdrażania” zostało poświęcone niniejsze opracowanie.

Słowa kluczowe

informatyzacja, rejestracja, pojazdy, środki komunikacji elektroniczne Computerization, registration, vehicles, electronic communication means

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bielińska Sylwia, „Prace w Ministerstwie Cyfryzacji” Informacja w administracji publicznej, nr 3 (2019) (Legalis: 2021).
 2. Burczyński Tadeusz, Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej. Wrocław: Presscom, 2011.
 3. Cyrul Wojciech, Jerzy Duda, Janusz Opiła, Tomasz Pełech- Pilichowski, Informatyzacja tekstu prawa. Lex: 2021.
 4. Darmorost Elżbieta, Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Lex: 2017).
 5. Dobkowski Jarosław, „»Personalne« rejestry teleinformatyczne w gminie a ochrona praw jednostki”, [w:] Wybrane aspekty informatyzacji w samorządach a zasada dobrej administracji, red. Magdalena Sitek, Piotr Benedykt Zientarski. 36. Warszawa: Kancelaria Senatu, 2019.
 6. Dobkowski Jarosław, „Czynności materialno-techniczne w rejestracji stanu cywilnego a kodeks postępowania administracyjnego” Metryka, nr 1 (2018): 40-41.
 7. Dobkowski Jarosław, „Rejestry publiczne o charakterze personalnym prowadzone w systemie teleinformatycznym i administracyjne prawo dowodowe” CASUS, nr 91 (2018).
 8. Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red., Grażyna Szpor. Lex, 2017.
 9. Drgas Krzysztof, „Przesłanki wdrażania cyfryzacji jednostek samorządu lokalnego finansowanej ze środków unijnych” Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, nr 1 (2018) (Legalis, 2021).
 10. E-administracja. red. Dariusz Szostek. Wrocław: Presscom, 2009.
 11. Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej. red. Jacek Gołaczyński, Warszawa: C. H. Beck, 2010.
 12. Jastrzębska Karolina, Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych. Warszawa: CEDEWU, 2018.
 13. Kołodziej Maciej, „Stanowisko komputerowe na którym przetwarzane są informacje chronione w tym dane osobowe” Informacja w administracji publicznej, nr 4 (2016) (Legalis, 2021).
 14. Kotowski Wojciech, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz. Lex, 2017.
 15. Kubalski Grzegorz, Monika Małowiecka, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Legalis, 2021.
 16. Kwiatek Błażej, Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Lex: 2021.
 17. Leoński Zbigniew, Materialne prawo administracyjne. Warszawa: C. H. Beck, 2009.
 18. Malinowski Łukasz, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz. Lex, 2017.
 19. Martysz Czesław, Grażyna Szpor, Kajetan Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Lex, 2017.
 20. Marucha-Jaworska Magdalena, Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne. Lex: 2017.
 21. Mezglewski Artur, Monika Nowikowska, Justyna Kurek, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz. Legalis, 2021.
 22. Pietrasz Piotr, Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne. Lex, 2021.
 23. Podrecki Paweł, Prawo Internetu. Warszawa: Lexis Nexis, 2004.
 24. Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej. red. Jacek Gołaczyńsk. Warszawa: Lexis Nexis, 2003.
 25. Prawo administracyjne, red. Jan Boć. Wrocław: Kolonia Limited, 2010.
 26. Sibiga Grzegorz, „Informatyzacja administracji publicznej” Edukacja Prawnicza, nr 3 (2011): 3-7.
 27. Sibiga Grzegorz, Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym. Legalis, 2021.
 28. Sieber Ulrich, „The Emergence of Information Law”, [w:] Law, Information and Information Technology, red. Eli Lederman, Ron Shampira. 14 i n. Haga: Kuwer Law Intenational, 2001.
 29. Stefański Ryszard A., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz Lex: 2017.
 30. Sytek Alicja, „Rozwój elektronicznej administracji ze szczególnym uwzględnieniem ePUAP i profili zaufanych – wybrane zagadnienia” Samorząd Terytorialny, nr 6 (2016) (Lex, 2021).
 31. Wojsyk Kajetan, „Informatyzacja rejestrów publicznych a bezpieczeństwo państwa”, [w:] Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. Agnieszka Gryszczyńska. 192. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 32. X- lecie CBKE. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. Ewa Galewska, Sylwia Kotecka. Wrocław: Oficyna Prawnicza, 2012.
 33. Zimmermann Jan, Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.