Treść głównego artykułu

Abstrakt

A very important, but also a particularly sensitive area in the relation between the supreme audit institution (SAI) and the executive is the issue of
financing this audit institution. Indeed, effective promotion of the principle of public accountability requires that the supreme audit institution receives sufficient financial resources to perform its duties properly. Therefore, the independence of supreme audit institutions requires the provision of all the personal, material and financial resources necessary for the performance of its tasks. They should also have sole responsibility for the management of the budget and the distribution of the funds allocated to them. The article is an attempt to answer the question of how legal regulations adopted in the Member States guarantee financial independence
to the supreme audit institutions.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Kosikowski Cezary, „Status prawny Najwyższej Izby Kontroli w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i standardów Unii Europejskiej” Kontrola Państwowa, No. 2 (2002): 7-23.
 2. Loozekoot André, Geske Dijkstra, „Public Accountability and the Public Expenditure and Financial Accountability tool: an assessment” International Review of Administrative Sciences, No. 4 (2017): 806-825. https://doi.org/10.1177/0020852315597773.
 3. Mazur Jacek, „Międzynarodowe zasady kontroli finansów publicznych a tworzenie najwyższego organu kontroli” Kontrola Państwowa, No. 1 (1998): 98-109.
 4. Mazur Jacek, „Stosowanie międzynarodowych standardów dotyczących statusu prawnego najwyższego organu kontroli w krajach Unii Europejskiej i w Polsce (próba porównania)” Kontrola Państwowa, No. 2 (2002): 45-62.
 5. Mazur Jacek, „Zagrożenia niezależności najwyższych organów kontroli” Kontrola Państwowa, No. 1 (2010): 115-125.
 6. Ramkumar Venkatachalam, „Open Budget Survey Findings on SAIs and Independence” INTOSAI Journal, No. 7 (2009): 9-12. https://www.intosaijournal.org.
 7. Serowaniec Maciej, „Guarantees of independence of the Supreme Audit Institutions of the EU Member States: a comparative legal analysis” Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 3 (2019): 9-20.
 8. http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.017.
 9. Serowaniec Maciej, „Instytucjonalne gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli państwowej”, [in:] Potentia non est nisi da bonum: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, ed. Maciej Serowaniec, Agnieszka Bień-Kacała, Aleksandra Kustra-Rogatka. 663-678. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, 2018.
 10. Serowaniec Maciej, „The Polish Supreme Audit Office in the Light of International Standards of Organization and Operation of State Audit Institutions” Przegląd konstytucyjny, No. 1(2019): 68-82.
 11. Sieklucka Magdalena, „Status najwyższych organów kontroli krajów Unii Europejskiej w świetle postanowień Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli finansów publicznych” Kontrola Państwowa, No. 2 (2008): 25-42.
 12. State Audit in the European Union. London: National Audit Office, 2005.