Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przyczyną popełnienia niniejszego artykułu jest wyeksponowanie związku prawnego pomiędzy uczestnictwem oskarżonego pozbawionego wolności w rozprawie apelacyjnej a rozwiązaniami dowodowymi, przewidzianymi przez ustawodawcę dla instancji odwoławczej. Przedmiotowe zagadnienie, które ma swój wymiar teoretyczno- praktyczny jest związane z modelem postępowania odwoławczego, kształtowanego w oparciu o przepisy regulujące kwestię postępowania dowodowego przed sądem II instancji. Artykuł został stworzony celem przedstawienia zmian na płaszczyźnie dowodowej w instancji odwoławczej i powiązania ich z prawem oskarżonego pozbawionego wolności do złożenia wniosku o sprowadzenie go na rozprawę apelacyjną.

Słowa kluczowe

oskarżony, dowód, rozprawa, sąd accused, witness, hearing, court

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Błoński Michał, Monika Zbrojewska, [w:] Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, red. Piotr Kruszyński. 486-547. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 2. Boratyńska Katarzyna T., Adam Górski, Andrzej Sakowicz, Andrzej Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 3. Dąbkiewicz Krzysztof, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 4. Doda Zbigniew, Andrzej Gaberle, Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz. Tom II. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1997.
 5. Dudka Katarzyna, Hanna Paluszkiewicz, Dobrosława Szumiało-Kulczycka, Kodeks postępowania karnego. Wybór orzecznictwa z komentarzem. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 6. Fingas Maciej, Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 7. Gaberle Andrzej, Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 8. Grajewski Jan, Sławomir Steinborn, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz LEX, red. Lech K. Paprzycki. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 9. Hofmański Piotr, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. wyd. 1. Warszawa: C. H. Beck, 2004.
 10. Hofmański Piotr, Stanisław Zabłocki, „Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 25 marca 1998 r., sygn. 45/1997/829/1035 w sprawie Belziuk przeciwko Polsce” Palestra, nr 7-8 (1998): 6-24.
 11. Kaftal Alfred, System środków odwoławczych w polskim procesie karnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
 12. Karczmarzyk Marek A., Piotr Rogoziński, „Udział oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawie przed sądem odwoławczym” Palestra, nr 3-4 (1997): 33-45.
 13. Karczmarzyk Marek A., Piotr Rogoziński, „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 października 1997 r. II KKN 261/96” Palestra, nr 5-6 (1998): 243-249.
 14. Matras Jarosław, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Katarzyna Dudka, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 15. Michalczyk Alfred H., „Udział oskarżonego pozbawionego wolności w rozprawie rewizyjnej” Palestra, nr 34/2-3 (1990): 50-56.
 16. Muras Zdzisław, Postępowanie odwoławcze w procesie karnym. Artykuły 425-467 KPK. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2004.
 17. Nowicki Marek A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 18. Prusak Feliks, Komentarz do Kodeksu postępowania karnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1999.
 19. Sakowicz Andrzej, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Andrzej Sakowicz. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 20. Steinborn Sławomir, „Postępowanie dowodowe w instancji apelacyjnej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego” Prokuratura i Prawo, nr 1-2 (2015): 149-165.
 21. Świecki Dariusz, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz. red. Jerz Skorupka. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 22. Tuleya Igor, [w:] Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz do zmian, red. Wojciech Cieślak, Kazimierz J. Pawelec, Igor Tuleya. Warszawa: Difin, 2015.
 23. Waltoś Stanisław, Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Lexis Nexis, 2004.
 24. Zabłocki Stanisław, Postępowanie odwoławcze w Kodeksie postępowania karnego po nowelizacji. Komentarz praktyczny. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2003.
 25. Zabłocki Stanisław, Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1999.
 26. Zabłocki Stanisław, Piotr Wypych, Orzecznictwo sądów apelacyjnych w sprawach karnych. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2002.