Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest wyznaczenie i opisanie granic prawnych dla sektora budowlanego na terenie objętym formą ochrony przyrody, jakim jest park narodowy. Budownictwo w tym obszarze jest ściśle ograniczone, jednakże możliwe po spełnieniu warunków opisanych w ustawie o ochronie przyrody. Badania zostały przeprowadzone z perspektywy interpretacji wyroków sądów administracyjnych, literatury prawniczej, a także artykułów nieprawniczych ekspertów zajmujących się parkami narodowymi. Głównym przedmiotem badań była analiza przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wyjątków pozwalających na budowę obiektów budowlanych na terenie parku narodowego oraz relacji między planem ochrony a innymi dokumentami planistycznymi.  Artykuł skupia się jedynie na polskiej legislacji, szczególnie na ustawie o ochronie przyrody, ale również na Prawie budowlanym, Prawie ochrony środowiska oraz właściwych dla tego tematu rozporządzeniach. W artykule wskazałem stosunkową elastyczność zakazów budowy, która często powoduje powstawanie niepożądanych inwestycji i która jest krytykowana przez wiele środowisk związanych z ochroną przyrody. Artykuł stanowi kompleksowe omówienie tego zagadnienia z zebranymi stanowiskami sędziów oraz teoretyków prawa, całkowicie wyczerpując kwestie związane z wyjątkami od zakazu budowy, jak i uzupełniając je o wpływ planów ochrony parków narodowych. Jest on więc zebraniem najważniejszych regulacji istotnych dla praktyki prawniczej, tym samym społecznie uświadamiającym konieczność większej ochrony przyrody w tym zakresie.

Słowa kluczowe

ochrona przyrody, proces inwestycyjny, proces budowlany, park narodowy, plan ochrony przyrody nature protection, development process, construction process, national park, plan of nature protection

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Danecka Daria, „Wybrane problemy funkcjonowania parków narodowych w Polsce” Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, nr 3 (2015): 127-49.
  2. Gruszecki Krzysztof, „Art. 15”, [w:] Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. System Informacji Prawnej Lex 2017.
  3. Okołów Czesław, „Międzynarodowa klasyfikacja obszarów chronionych” Na sieradzkich szlakach, nr 4 (1997): 10-13.
  4. Podawca Konrad, „Planowanie przestrzenne gmin a zagospodarowanie przestrzenne parków narodowych” Acta Scientarium Polonorum Architectura, z. 2 (2006): 97-110.
  5. Radecki Wojciech, „Ochrona prawna parków narodowych przed zagrożeniami zewnętrznymi (na kilku przykładach z Ojcowskiego Parku Narodowego)” Prądnik. Prace i materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, nr 17 (2007): 21-32.
  6. Radecki Wojciech, „Ochrona walorów turystycznych w dziejach polskich przepisów o ochronie przyrody i środowiska” Problemy Ekologii, nr 1 (2008): 171-178.
  7. Szkiruć Zdzisław, „Społeczne aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego”, [w:] Między ochroną przyrody a gospodarką – bliżej ochrony. Konflikty człowiek-przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce, red. Adam Hibszer, Józef Partyka. Katowice-Ojców: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki-Ojcowski Park Narodowy, 2005.