Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule autor poddaje analizie kwestię „wyjątkowych wypadków” umożliwiających sądowe rozwiązanie umowy dożywocia na podstawie art. 913 § 2 kodeksu cywilnego. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikom zagadnienia jakim jest umowa dożywocia i przesłanek umożliwiających jej unicestwienie. Rozwiązanie umowy dożywocia przez sądy oparte jest na indywidualnej analizie stanu faktycznego sprawy. Z tego powodu, podstawą do ustalenia linii orzeczniczej w kwestii dopuszczalności rozwiązania umowy o dożywocie jest przegląd stawianych w judykaturze  tez i uzasadnień. Praca skupia się na analizie dopuszczalnych przez orzecznictwo przesłanek, które uzasadniają wystąpienie „wyjątkowych wypadków” i rozwiązanie umowy. Powyższe rozważania skupiają się na egzegezie orzecznictwa Sądu Najwyższego. Uzyskane w pracy wyniki pozwalają na zrozumienie norm prawnych, które poddane zostały przez Sąd Najwyższy bardziej szczegółowej interpretacji.

Słowa kluczowe

umowa o dożywocie zobowiązania prawo cywilne rozwiązanie umowy orzecznictwo sądów annuity contract termination of the contract civil law obligations judical decisions

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Biały Aneta, „Dożywocie”, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, t. V, Zobowiązania część szczególna, red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. 679. Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 2. Bielska-Sobkowicz Teresa, „Rozwiązanie umowy o dożywocie”, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, t. V, Zobowiązania część szczegółowa, red. Jacek Gudowski. 757-758. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 3. Doliwa Adam, „Rozwiązanie umowy o dożywocie”, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki. Legalis Teza 7. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 4. Hans Walerian, „Dożywocie w nowym kodeksie cywilnym” Nowe Prawo, nr 4 (1965): 370-385.
 5. Jezioro Julian, „Zamiana na rentę”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek. Legalis Teza 9. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 6. Lanckoroński Bogusław, „Kodeks Cywilny. Komentarz”, [w:] Zamiana uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na rentę, red. Konrad Osajda. Legalis komentarz do art. 913 kc, teza 9-14. Warszawa 2020.
 7. Lanckoroński Bogusław, „Umowa o dożywocie (art. 908-916 k.c.) jako jedna z umów o funkcji alimentacyjnej w praktyce sądowej” Prawo w działaniu. Sprawy cywilne, nr 27 (2016): 44.
 8. Lanckoroński Bogusław, „Uwagi wprowadzające – źródła dożywocia oraz właściwość (natura) zobowiązania wynikającego z umowy o dożywocie”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Konrad Osajda. Legalis komentarz do art. 908 kc, teza 5-6. Warszawa 2020.
 9. Mularski Krzysztof, „Dożywocie”, [w:] Kodeks Cywilny, t. III, Komentarz, red. Maciej Gutowski. 956-958, Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 10. Policzkiewicz-Zawadzka Zofia, Umowa o dożywocie. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1971.
 11. Radwański Zbigniew, „Dożywocie”, [w:] System Prawa Prywatnego, t. VIII, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. Janina Panowicz-Lipska, wyd. 2. 754-755 i 768. Warszawa: C. H. Beck – Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011.
 12. Rejman Stanisław, Kodeks cywilny. Komentarz, Tom II, Zobowiązania, red. J. Ignatowicz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, 1972.
 13. Sylwestrzak Anna, „Zamiana uprawnień dożywotnika na rentę” Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2 (2010): 207-2020.
 14. Woźniak Zbigniew, Umowa o dożywocie w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.