Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł dotyczy najważniejszych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na płaszczyźnie finansowej i ustrojowej. Jego celem jest ustalenie i przeanalizowanie zasad ogólnych i zasad szczegółowych gospodarki finansowej tej państwowej jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej i zarządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Autorzy zbadali także powiązania finansowe pomiędzy Lasami Państwowymi a budżetem państwa, zwłaszcza w sferze przekazywania dotacji celowych.


Z uwagi na zakres i cel pracy podstawową metodą badawczą zastosowaną przez autorów jest metoda dogmatycznoprawna. Uzupełniająco wykorzystano także metodę analizy finansowoprawnej.


Autorzy doszli do wniosku, że z uwagi na charakter i zakres zadań, które realizują Lasy Państwowe i w związku z ich dużym znaczeniem w wymiarze społecznym, środowiskowym i społecznym, konieczna jest nowelizacja ustawy o lasach. Konieczne jest także prowadzenie dalszych, szerzej zakrojonych i bardziej dogłębnych badań naukowych w sferze prawnej i finansowej Lasów Państwowych, ponieważ brak w zasadzie wartościowych opracowań na temat tej ważnej problematyki.

Słowa kluczowe

Lasy Państwowe, gospodarka leśna, fundusz leśny State Forests, forest management, forest fund

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Brzezicki - a:1:{s:5:"pl_PL";s:41:"Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu";}

Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; doktor habilitowany nauk prawnych

Morawski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Prawa Finansów Publicznych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UMK

Wantoch-Rekowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Prawa Finansów Publicznych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UMK

Referencje

  1. Cilak Małgorzata, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Zbigniew Ofiarski. 127-139. Warszawa: Wolters Kluwer 2019.
  2. Lipiec-Warzecha Ludmiła, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LEX el. Radecki Wojciech, Ustawa o lasach. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis 2012.
  3. Rakoczy Bartosz, Ustawa o lasach. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer 2011.