Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wyrok Naczelnego Sądy Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2018 r., będący głównym punktem odniesienia podjętych przeze mnie rozważań, zbiega się w czasie z dyskursem prawniczym na temat potrzeby zabezpieczenia profesjonalizacji członków rady nadzorczej i jej aktywizacji zarówno w drodze reformy Kodeksu spółek handlowych, która została zapoczątkowana obecnym projektem[1], jak i pozanormatywnych środków. W te zmagania wpisują się zakazy bądź istotne ograniczenia udziału notariuszy w organach nadzorczych spółki.


 


[1] Ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Banaszak Bogusław, Konstytucja RP. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2009.
 2. Bator Andrzej, „O adekwatności założeń derywacyjnej koncepcji wykładni do badań nad interpretacją prawa Unii Europejskiej” Studia Prawa Publicznego, nr 2 (2015): 11-34.
 3. Boć-Mazur Wisława, [w:] „Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie”, red. Andrzej Rataj, Andrzej Jan Szereda. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 4. Ciszewski Jerzy, Agata Wątrobska, „Status zawodu notariusza po deregulacji” Rejent, nr 12 (2014): 107-129.
 5. Dumkiewicz Małgorzata, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 6. Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2020.
 7. Frąckowiak Józef, [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Wojciech Pyzioł. Warszawa: LexisNexis, 2008.
 8. Gasiński Łukasz, „Pozycja zarządu w modelu ładu korporacyjnego spółki akcyjnej na tle wybranych orzeczeń”, [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, red. Katarzyna Bilewska. 178-187. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 9. Geburczyk Filip, „Służebna funkcja postępowania administracyjnego jako paradygmat? Tło historyczne a perspektywa współczesna” Państwo i Prawo, nr 7 (2020): 79-93.
 10. Gudowski Jacek, „Normatywny, jurysdykcyjny i kulturowy kryzys uzasadnienia wyroku. Droga znikąd donikąd” Polski Proces Cywilny, nr 3 (2020): 441-459.
 11. Jabłoński Paweł, Kaczmarek Przemysław, „O grze interpretatora z tekstem prawnym i czynnikami pozatekstowymi w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa” Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, z. 2 (2020): 49-65.
 12. Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna, [w:] Kodeks spółek handlowych, t. II, Komentarz do art. 151-300, red. Andrzej Kidyba. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 13. Król Małgorzata, [w:] „Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie”, red. Andrzej Rataj, Andrzej Jan Szereda. Warszawa:
 14. C. H. Beck, 2019.
 15. Morawski Lech, Wykładnia w orzecznictwie sądowym. Komentarz. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2002.
 16. Oleszko Aleksander, „Dodatkowe zatrudnienie (zajęcie)” Nowy Przegląd Notarialny, nr 4 (2014): 48-56.
 17. Pietrzyk Tomasz, Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 18. Rodzynkiewicz Mateusz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, Warszawa, 2018.
 19. Rogatko Michał, „Rola i pozycja rady nadzorczej w spółkach giełdowych w Polsce” Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 132 (2013): 131-152.
 20. Romanowski Michał, „Natura spółki jako determinanta jej ustroju i funkcji jej władz – kilka refleksji”, [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, red. Katarzyna Bilewska. 71-87. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 21. Rozłucki Wiesław, „Rada nadzorcza nie musi być gorsetem zarządu!” Harvard Business Review Polska, nr 27 (2005).
 22. Stefanicki Robert, “Establishment of a trial period in agency contracts: comments in the context of the judgment of the Court of Justice of the European Union of 19 april 2018” Ius Novum, nr 2 (2020): 140-155.
 23. Stefanicki Robert, Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej. Warszawa: Wolters Kluwer 2020.
 24. Szajkowski Andrzej, „O metodzie badania prawa handlowego”, [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. Józef Frąckowiak. 164-186. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 25. Szumański Andrzej, [w:] Komentarz do artykułów 151-300, t. II, red. Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański. Warszawa: C. H. Beck, 2002.
 26. Śledzikowski Marcin, „Członek Rady Nadzorczej jako pełnomocnik. Uwagi de lege lata i wnioski de lege ferenda”, [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. Józef Frąckowiak. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 27. Zieliński Maciej, Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.