Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia związane z dopuszczalnością pełnienia funkcji świadka przez organ osoby prawnej przy sporządzaniu testamentu. W artykule zostało wyrażone zapatrywanie, zgodnie z którym możliwe jest zastosowanie art. 957 § 1 k.c. do osoby fizycznej będącej organem osoby prawnej (wchodzącej w skład organu kolegialnego), ale jedynie wówczas, gdy spełnione jednocześnie zostaną przesłanki z art. 38 k.c. oraz wymogi zawarte w przepisach określających kompetencje organów danej osoby prawnej.

Słowa kluczowe

Organ osoby prawnej, testament, świadek testamentu

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Barszcz Tomasz, „O argumentowaniu z analogii w dyskursie prawniczym. Uwagi na tle sporu o stosowanie art. 745 kodeksu postępowania” Roczniki Nauk Prawnych, nr 1 (2020): 7-20.
 2. Buczkowski Stefan, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. Janusz Pietrzykowski. 117 – 118. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972.
 3. Dmowski Stanisław, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. 92-93. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., 1998.
 4. Frąckowiak Józef, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. I, red. Marek Safjan. 1115-1223. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012.
 5. Gajda Janusz, „Dobra wiara organu osoby prawnej” Państwo i Prawo, z. 3 (1991): 41-49.
 6. Gajda Janusz, „Wina organu osoby prawnej jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej” Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo – Ekonomia, t. VIII (1990): 83-102.
 7. Gawlik Zdzisław, [w:] Prawo cywilne. Podstawy części ogólnej. 31-35. Rzeszów-Przemyśl: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, 2015.
 8. Gniewek Edward, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. 90-94. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.
 9. Grzybowski Stefan, [w:] System Prawa Cywilnego, t. I, Część ogólna, red. Stefa Grzybowski. 364-409. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985.
 10. Grzybowski Stefan, [w:] Zarys prawa cywilnego. 7-107. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 11. Gwiazdomorski Jan, Prawo spadkowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 12. Hotel Marcin, Aleksandra Rychlewska, „Analogia jako metoda prawnicza” Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia, nr 2 (2015):
 13. -45. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171430212.
 14. Kabza Ewa, „Problem stosowania analogii w prawie cywilnym” Forum Prawnicze, wrzesień (2010): 44-65. https://www.researchgate.net/publication/317344502_Problem_stosowania_analogii_w_prawie_cywilnym_Problem_of_reasoning_per_analogiam_in_civil_law.
 15. Kaźmierczyk Aneta, „Warunki stosowania analogia legis” Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Problemy Społeczne, polityczne i prawne, nr 911 (2013): 21-32. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig1fv-2cHuAhXNk4sKHdWZAOEQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fzeszyty-
 16. -naukowe.uek.krakow.pl%2Farticle%2Fdownload%2F772%2F597&usg=AOvVaw0uQDl7K1kC4zUx0bZodtVa.
 17. Kidyba Andrzej, Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego. Warszawa: Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office, 1993.
 18. Klein Alfred, „Charakter prawny organów osób prawnych”, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. Jan Błeszyński, Jerzy Rajski. 121-137. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
 19. Klein Alfred, „Ewolucja instytucji osobowości prawnej”, [w:] Tendencje rozwoju prawa cywilnego. Zbiór studiów pod redakcją Ewy Łętowskiej. 54-156. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983.
 20. Kosiarski Michał, „Zakres stosowania analogii legis w prawie administracyjnym: (część I)” Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3/1 (2003): 41-69.
 21. Kremis Józef, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. 1763-1764. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.
 22. Kremis Józef, Strugała Radosław, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. 1833-1835. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.
 23. Księga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.
 24. Księżak Paweł, Katarzyna Duszyńska-Misarko, „Glosa do postanowienia Sądu najwyższego z dnia 16 października 2014 r., III CSK 301/13”
 25. Orzecznictwo Sądów Polskich, z. 12 (2015): 1730-1734.
 26. Longchamps de Berier Roman, Wstęp do nauki prawa cywilnego ze szczególnem uwzględnieniem kodeksów, obowiązujących w b. Królestwie Kongresowem, w Małopolsce i W. Ks. Poznańskiem. Lublin: nakładem Uniwersytetu Lubelskiego, 1922.
 27. Niedośpiał Michał, „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 październik 2014 r., III CSK 301/13” Palestra, nr 4 (2017). https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/4-2017/artykul/glosa-do-postanowienia--sadu-najwyzszego-z-16-pazdziernika-2014-r.-iii-csk-301-13.
 28. Niedośpiał Michał, Świadkowie testamentu (Kraków, 2019). https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/75323/niedospial_swiadkowie_testamentu_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y.
 29. Niezbecka Elżbieta, Prawo spadkowe w zarysie. Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA, 1998.
 30. Osajda Konrad, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. IVA, Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki, red. Konrad Osajda. 536-547. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2019.
 31. Pazdan Maksymilian, „Z problematyki dobrej lub złej wiary osoby prawnej” Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Prawnicze, t. II (1971): 201-218.
 32. Pazdan Maksymilian, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1 – 44910, t. I, red. Krzysztof Pietrzykowski. 198-204. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2011.
 33. Pazdan Maksymilian, [w:], Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. Krzysztof Pietrzykowski. 795-796. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 1998.
 34. Piasecki Kazimierz, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, red. Jan Winiarz. 54-55. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1989.
 35. Piątowski Józef Stanisław, Prawo spadkowe. Zarys wykładu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
 36. Piekarski Mieczysław, [w:] Prawo cywilne z orzecznictwem, literaturą i przepisami związkowymi, t. I, red. Witold Święcicki. 101-105. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1958.
 37. Skowrońska Elżbieta, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1995.
 38. Skowrońska-Bocian Elżbieta, Jacek Wierciński, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki, red. Jacek Gudowski. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2017.
 39. Skowrońska-Bocian Elżbieta, Prawo spadkowe. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 1997.
 40. Spadki. Orzecznictwo, oprac. Przemysław Kierończyk. Sopot: Wydawnictwo Prawnicze „LEX”, 1999.
 41. Starczewska Malwina, „Dopuszczalność sanowania czynności prawnych przez „fałszywego” piastuna organu osoby prawnej” Palestra, nr 7- 8 (2013): 156-159.
 42. Szer Seweryn, Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
 43. Szer Seweryn, Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955.
 44. Uliasz Roman, „O potrzebie kompleksowej regulacji problematyki kwalifikacji podmiotowych członków organów osób prawnych”, [w:] 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. 95-115. Warszawa: Wolters Kluwer SA, 2015.
 45. Wolak Grzegorz, „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt III CSK 301/13” Roczniki Nauk Prawnych nr 2 (2018): 149-168.
 46. Wolter Aleksander, Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2018.
 47. Wójcik Sylwester, Zoll Fryderyk, [w:] System Prawa Prywatnego, t. X, Prawo spadkowe, red. Bogudar Kordasiewicz. 331-420. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 2015.