Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejsze opracowanie dotyczy problematykikorzystania z ekspertyzy prywatnej (tzw. opinii prywatnej) przez adwokatów i radców prawnych w postępowaniu karnym. Możliwość wykorzystania ekspertyzy prywatnej w procesie karnym wynika z brzmienia przepisu art. 393 § 3 kpk, który stanowi, że mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki. Przepis ten nie wskazuje expressis verbis na możliwość wykorzystania ekspertyzy prywatnej, jednakże taka możliwość bez wątpienia istnieje, bowiem ekspertyza prywatna jest dokumentem prywatnym w rozumieniu tego przepisu. Wskazany przepis został zmieniony ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2013 poz. 1247, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., a zatem możliwość wykorzystania ekspertyzy prywatnej w postępowaniu karnym funkcjonuje już ponad cztery lata. Okres ten pozwala na przeprowadzenie empirycznych badań dotyczących korzystania z ekspertyzy przez adwokatów i radców prawnych. Opracowanie przedstawia ogólny stosunek adwokatów i radców prawnych do wprowadzonej możliwości wykorzystania ekspertyzy prywatnej w postępowaniu karnym, a także warunki i przeszkody w korzystaniu z ekspertyzy.

Słowa kluczowe

postępowanie karne, ekspertyza prywatna, badania empiryczne criminal proceedings, private expertise, empirical research

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bieńkowska Beata, „Opinia prywatna biegłego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego ustawą z dnia 27 września 2013 r.”, [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, red. Maria Rogacka-Rzewnicka, Hanna Gajewska-Kraczkowska, Beata T. Bieńkowska. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 2. Bojańczyk Antoni, „Czy znowelizowane przepisy procedury karnej pozwalają obrońcy na korzystanie z opinii prywatnych?” Palestra, nr 3-4 (2015): 199-203.
 3. Bojańczyk Antoni, Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej, Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 4. Bojańczyk Antoni, „Glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 2013 r., II KK 169/12” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 1 (2014): 135-137.
 5. Eichstaedt Krzysztof, „Dowody i postępowanie dowodowe”, [w:] Meritum. Postępowanie karne, red. Dariusz Świecki. 485-642. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 6. Eichstaedt Krzysztof, „Komentarz do art. 616 kpk”, [w:] Kodeks postepowania karnego. Komentarz, red. Świecki Dariusz, t. II. Warszawa 2019, LEX/el 2021.
 7. Kala Dariusz, „Opiniowanie prywatne w świetle unormowań znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego” Kwartalnik Sądowy Apelacj Gdańskiej, nr 1 (2016): 191.
 8. Kulesza Cezary, „Komentarz do art. 393 kpk”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Katarzyna Dudka. 877. Warszawa 2018.
 9. Kusak Martyna, „Opinia prywatna”, [w:] System prawa karnego procesowego, t. VIII, cz. 4, Dowody, red. Jerzy Skorupka. 5377-5393. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 10. Kwiatkowski Zbigniew, „Glosa do postanowienia SN z 24.01.2008 r., II KK 290/07” Prokuratura i Prawo, nr 1 (2009): 159.
 11. Paprzycki Lech Krzysztof, „Wykorzystanie opinii prywatnej w postępowaniu karnym”, [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, red. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Katarzyna Syroka-Marczewska, Anna Walczak-Żochowska, Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 12. Skorupka Jerzy, „Tzw. opinia prywatna według noweli według noweli Kodeksu postępowania karnego z 27.09.2013 r.”, [w:] Rola biegłego w postępowaniach sądowych, red. Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz. 232. Wrocław: Presscom, 2016.
 13. Steinborn Sławomir, „Komentarz do art. 616 kpk”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Jan Grajewski, Lech Krzysztof Paprzycki, Sławomir Steinborn. Warszawa 2014, LEX/el 2021.
 14. Waltoś Stanisław, Piotr Hofmański, Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 15. Zagrodnik Jarosław, „Opinia prywatna w procesie karnym”, [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa 10-11 maj 2005 r. Dowody w procesie karnym, nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości, oprac. Koło Naukowe Sympatyków Prawa. 67-68. Katowice: Uniwersytet Śląski. Wydział Prawa i Administracji, 2005.
 16. Zagrodnik Jarosław, Ryszard Ponikowski, „Komentarz do art. 393 kpk”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Jerzy Skorupka. Warszawa: C. H. Beck, 2019.