Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka dotycząca przestępstwa stypizowanego w art. 151 k.k. Punktem wyjścia uczyniono rozważania dotyczące istoty samobójstwa z perspektywy socjologicznej, co pozwoliło na wskazanie społecznych uwarunkowań tego zjawiska oraz wyprowadzenie jego definicji, zgodnie z którą decyzja suicydenta musi charakteryzować się świadomością i wolą pozbawienia się życia. Analogiczne wnioski wysunięto po przeprowadzeniu analizy znamienia „doprowadza”, oznacza to, że warunkiem pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 151 k.k. jest doprowadzenie do targnięcia się na własne życie osoby zdolnej do rozpoznania znaczenia swego czynu i pokierowania swoim postępowaniem. W dalszej kolejności omówiono kryteria wpływające na swobodę decyzji suicydenta, takie jak niepoczytalność oraz wiek pokrzywdzonego. Ich analiza  pozwoliła na wykazanie wielu nieścisłości, a w rezultacie na wysunięcie własnych propozycji dotyczących wprowadzenia odpowiednich regulacji, które mogłyby stanowić rozwiązanie pojawiających się obecnie wątpliwości interpretacyjnych. Kwestie te umożliwiają udzielenie odpowiedzi na pytanie zasygnalizowane w tytule niniejszego opracowania. To zaś stanowi podstawę do wyprowadzenia wniosków dotyczących tego, czy osoba nakłaniająca inną do aktu samobójczego lub udzielająca suicydentowi pomocy powinna ponieść odpowiedzialność karną na podstawie art. 151 k.k., tj. za przestępstwo wspomaganego samobójstwa, czy może bardziej uzasadnione byłoby pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej za przestępstwo zabójstwa (art. 148 k.k.). 

Słowa kluczowe

samobójstwo, suicydent, niepoczytalność, zabójstwo, wiek pokrzywdzonego suicide, insanity, killing, age of the aggrieved

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Andrejew Igor, Kodeks karny. Krótki komentarz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
 2. Budyn-Kulik Magdalena, „Art. 151. Namowa do samobójstwa i pomoc do niego”, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX 2020.
 3. Burdziak Konrad, „Propozycja nowelizacji art. 151 Kodeksu karnego” Prawo w Działaniu. Sprawy Karne, nr 39 (2019): 196-203.
 4. Burdziak Konrad, „Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 151 kodeksu karnego” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 861 (2015): 15-29.
 5. Burdziak Konrad, Samobójstwo w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer. 2019. LEX.
 6. Golonka Anna, Niepoczytalność i poczytalność ograniczona. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 7. Hołyst Brunon, Samobójstwo – przypadek czy konieczność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1983.
 8. Jamison Kay R., Noc szybko nadchodzi. Zrozumieć samobójstwo, by mu zapobiec, przeł. Tomasz Bieroń. Poznań: Zysk i S-ka, 2004.
 9. Jarosz Maria, „Rezygnacja z życia: analiza socjologiczna zjawiska samobójstwa w Polsce”, Ethos, nr 3 (1999): 115-126.
 10. Jarosz Maria, Samobójstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
 11. Jędrejek Grzegorz, „Art. 10”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany. LEX 2019.
 12. Jędrzejewska Sylwia, Agnieszka Kostrzewska, Świadek świadkowi nierówn – o przesłuchaniu wybranych kategorii świadków. Olsztyn: Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie, 2019.
 13. Kaznowski Artur, „Udział pokrzywdzonego małoletniego w procesie karnym” Prokuratura i Prawo, nr 5 (2007): 75-88.
 14. Kokot Rajnhardt, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 15. Kołodziej-Sarzyńska Małgorzata, Magdalena Majewska, Dariusz Juchnowicz, Hanna Karakuła-Juchnowicz, „Czynniki ryzyka samobójstwa
 16. w kontekście teorii integracji społecznej według Émile’a Durkheima” Psychiatria Polska 53, nr 4 (2019): 865-881. https://doi.org/10.12740/PP/92217.
 17. Kosonoga-Zygmunt Julia, „Swoboda decyzji woli suicydenta jako przesłanka odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 151 k.k.” Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 2 (2015): 23-36.
 18. https://doi.org/10.21697/kpp.2015.13.2.02.
 19. Kosonoga-Zygmunt Julia, „Namowa i udzielenie pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.)”, Prokuratura i Prawo, nr 11 (2015): 45-65.
 20. Lowe Geoffrey, „Uzależnienie od alkoholu i narkotyków”, [w:] Psychopatologia, red. Arnald A. Lazarus, Andrew M. Colman, przeł. Joanna Gilewicz. 104. Poznań: Zysk i S-ka, 2001.
 21. Makarewicz Juliusz, Kodeks karny z komentarzem. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1938.
 22. Makarewicz Juliusz, Prawo karne ogólne. Kraków: Leon Frommer, 1914.
 23. Malczewski Jacek, „Problemy z prawną kwalifikacją lekarskiej pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.)” Prokuratura i Prawo, nr 11 (2008): 20-35.
 24. Michalski Bogusław, [w:] Kodeks Karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117-221. Tom I, red. Andrzej Wąsek. Warszawa: C. H. Beck, 2006.
 25. Mozgawa Marek, Samobójstwo. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017. LEX.
 26. Peiper Leon, Komentarz do kodeksu karnego i prawa o wykroczeniach. Kraków: Leon Frommer, 1936.
 27. Pohl Łukasz, „Kierowanie wykonaniem samobójstwa oraz polecenie jego wykonania w polskim prawie karnym (analiza de lega lata i postulaty de lege ferenda)”, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger. 523-530. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie--Skłodowskiej, 2011.
 28. Pohl Łukasz, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007.
 29. Raniszewska-Wyrwa Agnieszka, „Problem samobójstw w perspektywie psychiatrycznej i psychologicznej” Acta universitatis lodziensis. Folia psychologica, nr 14 (2010): 45-61.
 30. Śliwiński Stanisław, „Udział w czynie osoby atakującej własne dobro własne Demokratyczny Przegląd Prawniczy, nr 9 (1948): 24-28.
 31. Śliz Anna, „Samobójstwo w ujęciu socjologicznym”, [w:] Samobójstwo. Specyfika problemu, horyzonty badawcze, red. Stanisław Kijaczko. 79-98. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003.
 32. Wąsek Andrzej, Prawnokarna problematyka samobójstwa. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1982.
 33. Wiak Krzysztof, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. 907-908. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 34. Wolter Władysław, [w:] Kodeks karny z komentarzem, Igor Andrejew, Witold Świda, Władysław Wolter. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
 35. Zoll Andrzej, [w:] Kodeks Karny. Cześć szczególna. Komentarz. Tom II, red. Andrzej Zoll. Kraków: Zakamycze, 2006.
 36. Zwoliński Andrzej, Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny. Kraków: Wydawnictwo WAMA, 2013.