Treść głównego artykułu

Abstrakt

Z praw przysługujących członkom spółdzielni na szczególną uwagę zasługuje prawo do informacji na temat działalności spółdzielni. Ogólnym przepisem dotyczącym tego prawa jest art. 18 § 2 pkt 3 ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym członek spółdzielni ma prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W art. 18 § 2 pkt 3 pr.spółdz.  jest mowa o prawie do otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz prawie do zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Z kolei art. 81 ust. 1- 3 u.s.m. stanowi tylko o prawie do otrzymania odpisu statutu i regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, które, poza fakturami i umowami, powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. Ponadto norma art. 18 § 3 pr.spółdz.  daje możliwość spółdzielni odmowy członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Zmiany przepisów w omawianym zakresie zostały wprowadzone do systemu prawnego głównie ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r., o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a w literaturze oraz w orzecznictwie trafnie podnosi się, że budzą wątpliwości zarówno natury legislacyjnej, jak i merytorycznej. Nie zostało sformułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny czy członkom spółdzielni mieszkaniowych przysługuje tylko prawo do otrzymania odpisów i kopii dokumentów, czy też posiadają oni także wynikające z pr.spółdz. prawo do zaznajamiania się z oryginałami tych dokumentów osobiście, w siedzibie spółdzielni lub w innym wyznaczonym miejscu, czy do członków spółdzielni mieszkaniowych znajduje zastosowanie art. 18 § 3 pr.spółdz. czy w końcu  jak interpretować pojęcie osoby trzeciej, z którą spółdzielnia zawiera umowy czy obowiązek zamieszczania na stronie internetowej spółdzielni powyższych informacji.


 

Słowa kluczowe

członek spółdzielni, udostepnienie, statut, regulaminy, uchwały, protokoły sprawozdanie finansowe, osoba trzecia

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bończak-Kucharczyk Ewa, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: Lex, 2013.
 2. Bończak-Kucharczyk Ewa, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 3. Cioch Henryk, Prawo spółdzielcze w świetle prezydenckiego projektu ustawy. Kraków: Zakamycze, 2005.
 4. Dziczek Roman, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 5. Grzybowski Stefan, Prawo spółdzielcze w systemie porządku prawnego. Warszawa: Zakład Wydawnictw CRS, 1976.
 6. Królikowska Katarzyna, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, t. VI A, Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe, red. Konrad Osajda. Warszawa: Legalis, 2019.
 7. Kryla-Cudna Katarzyna, System Prawa Prywatnego, t. XXI, Prawo spółdzielcze, red. K. Pietrzykowski, wyd. 1. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 8. Kwapisz Krystyna, Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: LexisNexis, 2012.
 9. Misiuk Teresa, Sądowa ochrona praw członków spółdzielni. Warszawa: Zakład Wydawniczy CZSR, 1979.
 10. Pietrzykowski Krzysztof, "Członkostwo w spółdzielni – wybrane aspekty” SPP, nr 2 (2020): 21-39.
 11. Pietrzykowski Krzysztof, „O tak zwanych »interpretacyjnych« wyrokach Trybunału Konstytucyjnego” Przegląd Sądowy, nr 3 (2004): 15-30.
 12. Pietrzykowski Krzysztof, „Prawa rzeczowe do lokali w spółdzielni mieszkaniowej”, [w:] System Prawa Prywatnego, t. I. 276-458. Warszawa: C. H. Beck, 2012.
 13. Pietrzykowski Krzysztof, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.
 14. Pietrzykowski Krzysztof, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: Legalis 2018.
 15. Stefaniak Adam, Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 16. Stepnowska Marta, „Ograniczenia w uprawnieniach informacyjnych członka spółdzielni mieszkaniowej a ochrona danych osobowych”, [w:] Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawne-administracyjne, red. Waldemar Kitler, Joanna Taczkowska-Olszewska. 344-355. Warszawa: TWO 2017.
 17. Wilk Anna, „Prawo członków spółdzielni mieszkaniowych do informacji” Nieruchomości, nr 10 (2019): 10-16. DOI: 10.32027/NIER.19.10.2
 18. Wociór Dariusz, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego. Warszawa: Legalis, 2016.
 19. Wrzołek-Romańczuk Małgorzata, „Niewykorzystane szanse nowelizacji. Uwagi do ustawy z 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, cz. I” Palestra, nr 7-8 (2007): 129-141.
 20. Wrzołek-Romańczuk Małgorzata, „Niewykorzystane szanse nowelizacji. Uwagi do ustawy z 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, cz. II” Palestra, nr 9-10 (2007): 142-155.
 21. Wrzołek-Romańczuk Małgorzata, „Obowiązki informacyjne spółdzielni a ochrona danych osobowych” Palestra, nr 7-8 (2013): 103-112.
 22. Zakrzewski Piotr, „Zasada równości w prawie spółdzielczym” Studia prawnicze KUL, nr 2 (2008): 67-78.