Treść głównego artykułu

Abstrakt

Glosa dotyczy uchwały Sądu Najwyższego przesądzającej dopuszczalność oddalenia powództwa prokuratora w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa z powodu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego jeśli uznanie następuje po urodzeniu się dziecka.          Glosator wskazuje, że teza ujęta została zbyt zawężająco a w rezultacie jest myląca. Z tezy należałoby usunąć dookreślenie: „dokonanego po urodzeniu się dziecka”. Każde bowiem powództwo prokuratora, a więc zarówno to wniesione w związku z ustaleniem bezskuteczności uznania ojcostwa dokonanego po, jak i przed urodzeniem się dziecka, a nawet przed jego poczęciem podlega ocenie z perspektywy nadużycia prawa (art. 5 k.c.).

Słowa kluczowe

powództwo prokuratora, uznanie ojcostwa, ubezskutecznienie uznania ojcostwa, prokreacja medycznie wspomagana, zasady współżycia społecznego prosecutor’s legal action; paternity recognition; ineffectiveness of paternity recognition; medically assisted procreation; principles of social coexistence

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Justyński Tomasz, „Refleksje w sprawie potrzeby prawnej regulacji obowiązku poddania się badaniom DNA dla ustalenia ojcostwa i macierzyństwa”, [w:] Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, red. Emil Pływaczewski, Janusz Bryka. 199-207. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017.
  2. Justyński Tomasz, Legitymacja do wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2012 r., IV CSK 459/2011, OSP 2015 4/42.
  3. Justyński Tomasz, Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym. Kraków: Zakamycze, 2000.
  4. Justyński Tomasz, opinia z dnia 15 listopada 2015 r, dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (przy Ministrze Sprawiedliwości), niepublikowana.
  5. Nesterowicz Mirosław, Prawo medyczne. Toruń: Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2010.
  6. Pietrzykowski Krzysztof, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Krzysztof Pietrzykowski. 774 - 780. Warszawa: C. H. Beck, 2003.
  7. Smyczyński Tadeusz, [w:] System prawa prywatnego, t. XII, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeusz Smyczyński. 123-144. Warszawa:
  8. C. H. Beck: Instytut Nauk Prawnych PAN, 2003.
  9. Smyczyński Tadeusz, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
  10. Sokołowski Tomasz, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Henryk Dolecki, Tomasz Sokołowski. 535 - 541. Warszawa: Wolters Kluwer business, 2010.