Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Stadthalle z 2005 roku zapowiedziano zmiany w organizacji form realizacji zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego we Francji. Sąd stwierdził, że najmniejszy udział sektora prywatnego w spółkach wykonujących zadanie publiczne będzie wymagał traktowania takich firm jak zwykłe podmioty gospodarcze i będzie wymagał stosowania zasad wolnej konkurencji i prawa zamówień publicznych. W związku z powyższym do znanych wcześniej prawnych form realizacji zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego, takich jak sociétés d'économie mixte locales (SEML), établissements publics i entreprises publics dodano nową formę lokalnej spółki publicznej - société publique locale (SPL ). W wyniku tej zmiany wiele firm SEML zostało przekształconych w spółkę SPL. Analiza dokonana na podstawie niniejszego opracowania może być również interesującą wskazówką dla polskiego ustawodawcy w przypadku zmiany lub nowelizacji regulacji prawnych w Polsce dotyczących omawianej kwestii.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Braibant Guy, Bernard Stirn, Le droit administratif français. Paryż: Dalloz, 2005.
 2. Brameret Sébastien, La société publique locale, société d’économie mixte locale à capitaux intégralement publics? CP-ACCP, nr 131 (2013): 31-33.
 3. Brosset Estelle, „L’impossibilité pour les collectivités territoriales françaises d’exercer le pouvoir législatif à l’épreuve de la révision constitutionnelle sur l’organisation décentralisée de la République” Revue française de droit constitutionnel, nr 60 (2004).
 4. Byjoch Krzysztof, Dariusz Klimek, Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Toruń: Adam Marszałek, 2015.
 5. Daucé Solenne, „Les SPL et les compétences locales à l’issue de la loi de réforme des collectivités territoriales” Les entreprises publiques locales, Actes territoriaux, (2011): 9-11.
 6. Gajl Natalia, Finanse i gospodarka lokalna na świecie. Warszawa: PWE, 1993.
 7. Grandguillot Dominique, Collectivités territoriales en France. Paryż: Gualino, 2018.
 8. Leprêtre Pascal, Les collectivités territoriales. Paryż: Gualino, 2018.
 9. Mariański Michał, „Samorząd terytorialny we Francji”, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w wybranych krajach UE, red. Bronisław Sitek, Dagmara Barańska, Kamila Naumowicz. 61-83. Olsztyn: WPiA UWM, 2011.
 10. Serrand Pierre, Manuel d’institutions administratives francaises. Paryż: PUF, 2012.
 11. Szydło Marek, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 12. Zarka Jean-Claude, Les collectivités territoriales. Paryż: Gualino, 2019.