Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czy w świetle polskiego prawa pracy dopuszczalne jest wypowiedzenie części układu zbiorowego pracy. Przepisy działu XI Kodeksu pracy przewidują możliwość zmiany układu zbiorowego pracy jedynie w drodze protokołu dodatkowego zawartego przez obie strony układu zbiorowego pracy. W doktrynie prawa pracy wyrażany jest pogląd o dopuszczalności tzw. częściowego wypowiedzenia układu zbiorowego pracy. Jego zwolennicy powołują się na przepisy działu XI Kodeksu pracy regulujące zasady wypowiadania układów zbiorowych pracy i twierdzą, że prawo każdej ze stron do wypowiedzenia całości układu zawiera w sobie uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia części układu czyli niektórych jego postanowień. Na poparcie tego stanowiska przywoływane jest wnioskowanie a maiori ad minus. Autor na podstawie szczegółowej analizy przepisów regulujących zmianę i rozwiązanie układu zbiorowego pracy oraz zawieszenie jego stosowania jak również orzecznictwa Sądu Najwyższego formułuje tezę, że żadna ze stron nie jest uprawniona do wypowiedzenia niektórych postanowień układu. Stronie układu zbiorowego pracy, która otrzymała wypowiedzenie części układu zbiorowego pracy nie przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy od tego wypowiedzenia. Nie przysługują jej również roszczenia z tego tytułu. Z roszczeniami z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia warunków pracy lub płacy wystąpić do sądu pracy może natomiast pracownik, któremu pracodawca indywidualnie wypowiedział warunki umowy o pracę wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy.   

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Gładoch Monika, „Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy”, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. Arkadiusz Sobczyk. 921-984. Warszawa: C.H. Beck, 2020.
  2. Jędrzejewska Maria, Karol Weitz, „Art. 189. Powództwo o ustalenie”, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Postępowanie rozpoznawcze, red. Tadeusz Ereciński. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
  3. Stelina Jakub, „Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy”, [w:] Kodeks pracy z komentarzem, red. Urszula Jackowiak. 786-874. Gdynia: Fundacja Gospodarcza, 2004.
  4. Świątkowski Andrzej, „Wymiar sprawiedliwości w zbiorowym prawie pracy”, [w:] System prawa pracy, t. V, Zbiorowe prawo pracy, red. Krzysztof Wojciech Baran. 1119-1141.Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
  5. Włodarczyk Mirosław, „Swoiste źródła prawa pracy”, [w:] Zarys systemu prawa pracy. Część ogólna prawa pracy, red. Krzysztof Wojciech Baran. 389-465. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
  6. Zagrobelny Janusz, „Art. 15x. Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy”, [w:] Regulacje Covid-19 w prawie pracy, red. Arkadiusz Sobczyk. 54-60. Warszawa: C. H. Beck, 2020.