Treść głównego artykułu

Abstrakt

„Dawanie rękojmi” należytego wykonywania obowiązków jest niezbędną przesłanką wykonywania niektórych zawodów oraz sprawowania funkcji we władzach przedsiębiorstw. Określone negatywne fakty z życia człowieka mogą jednak prowadzić do utraty rękojmi. Autor rozważa zagadnienie dopuszczalności odbudowy (utraconej) rękojmi i opowiada się za taką możliwością (pod pewnymi warunkami), wywodząc prawo do odbudowy (utraconej) rękojmi z konstytucyjnej zasady nienaruszalności i poszanowania godności człowieka (art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Słowa kluczowe

rękojmia dobra reputacja prawo do odbudowy rękojmi to be of good repute reputation, integrity and honesty the right to rebuild the reputation

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bator, Andrzej, Włodzimierz Gromski, Artur Kozak, Stanisław Kaźmierczyk, Zbigniew Pulka. Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006.
 2. Bodio, Joanna. „Nieskazitelność charakteru” jako kwalifikacja zawodowa sędziego (wpływająca na jego wizerunek). „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, 2013 zesz. 4.
 3. Gomułowicz, Andrzej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2007 r., II GSK 231/07. „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009 zesz. 12.
 4. Kaczmarek, Przemysław. O rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego. „Przegląd Prawa Publicznego” 2015 nr 1.
 5. Kłak, Czesław Paweł. Eliminacyjne kary dyscyplinarne w ustawach korporacyjnych (notariusze, radcowie prawni, adwokaci) a zasada humanizmu (humanitaryzmu) [w:] Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje pod red. Wojciecha Cieślaka i Sławomira Steinborna. LEX 2013.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Piotra Tulei. Wolters Kluwer Polska 2019, LEX.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Leszka Garlickiego i Marka Zubika. Tom II, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2016, LEX.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tom I. Komentarz do art. 1–86 pod red. Marka Safjana i Leszka Boska. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.
 9. Korcyl, Mariusz. Uprzednie skazanie za przestępstwo a możliwość wpisu na listę radców prawnych z uwagi na nieskazitelność charakteru – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.11.2017 r., II GSK 447/16. „Glosa” 2019 nr 2.
 10. Laskowski, Michał. Ustawowe pojęcie „nieskazitelności charakteru”. „Prokuratura i Prawo” 2008 nr 6.
 11. Lewandowski, Sławomir, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny pod red. Andrzeja Malinowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004.
 12. Ławnikowicz, Grzegorz, Sławomir Pilipiec. Nieskazitelność charakteru i nieposzlakowana opinia w prawie prawniczych samorządów zawodowych. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 2016, Sectio G, Vol. LXIII.2.
 13. Stefanicki, Robert. Desygnaty rękojmi należytego sprawowania funkcji zarządczych w instytucjach finansowych w świetle orzecznictwa Sądowoadministracyjnego. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018 zesz. 6.
 14. Studziński, Wojciech. Rękojmia należytego wykonywania zawodu adwokata w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i zmian ustawodawczych. „Palestra” 2010 nr 5-6.
 15. Szydło, Marek. Nabywanie uprawnień do wykonywania wolnych zawodów. „Państwo i Prawo” 2002 zesz. 7.
 16. Szydło, Marek. Kompetencje publicznoprawne samorządów zawodowych. „Samorząd Terytorialny” 2002 nr 3.
 17. Trela, Anna. Rękojmia prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej – zarys problematyki. „Studia Prawa Publicznego” 2013 nr 4.
 18. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz pod red. Magdaleny Szczepańskiej i Pawła Wajdy, Wolters Kluwer 2017, LEX.
 19. Wagner, Barbara. Nieskazitelność charakteru sędziego. „Przegląd Sądowy” 2019 nr 11-12.
 20. Wronkowska, Sławomira, Zygmunt Ziembiński. Zarys teorii prawa, Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, 2001.