Treść głównego artykułu

Abstrakt

Opracowanie opisuje i analizuje obecnie obowiązujące oraz wchodzące do ogólnego postępowania administracyjnego, z dniem 5 paźdzeirnika 2021 r., nowe regulacje dotyczące e-doręczeń oraz wnoszenia e-podań. W ramach artykułu autor podejmuje trudne zadanie oceny aktualnie obowiązujących na płaszczyźnie k.p.a. przepisów związanych z procesem e-doręczeń oraz składaniem przez strony (lub innych uczestników postępowania) elektronicznych podań. W zakresie opracowania autor dokonuje również oceny nowych unormowań prawnych związanych z poruszaną powyżej problematyką. W obrębie niniejszej publikacji autor podjął także próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie czy wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowych rozwiązań w zakresie e-doręczeń i składania e-podań, stanowi „krok” polskiego ustawodawcy we „właściwym kierunku”.

Słowa kluczowe

ogólne postępowanie administracyjne, e-podanie, e-doręczenia, informatyzacja, kodeks postępowania administracyjnego the General Administrative Procedure, e-application, e-delivery, computerization, the Administrative Procedure Code

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Borkowski Janusz, Adamiak Barbara, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 17 (LEX/el. 2021).
 2. Chmieliński Paweł, „Środki komunikacji elektronicznej wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym” Przegląd Prawa Publicznego, nr 11 (2015): 38-48.
 3. Fleszer Dorota, „Elektroniczne wnoszenie podań w postępowaniu administracyjnym” Casus, nr 65 (2012): 32-39.
 4. Haręża Adam, „Rola Elektronicznej Skrzynki Podawczej w bezpiecznej komunikacji organu administracyjnego ze stroną postępowania administracyjnego”, [w:] Internet. Prawno informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, red. Grażyna Szpor, Wojciech R. Wiewiórowski. Warszawa, C. H. Beck, 2012: 267-278.
 5. Kardasz Paweł, „Zasada pisemności a doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej” Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, z. 26 (2018): 141-154.
 6. Kardasz Paweł, Podanie w formie dokumentu elektronicznego w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Olsztyn, niepublikowana rozprawa doktorska maszynopis w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2020.
 7. Kędziora Robert, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 5. Legalis/el. 2017.
 8. Kwiatek Błażej, Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa, Wolters Kluwer, 2020.
 9. Linthicum David, XML (Extensible Markup Language). https://whatis.techtarget.com/definition/XML-Extensible-Markup-Language.
 10. Lipowicz Irena, „Administracja w społeczeństwie informacyjnym”, [w:] Prawo administracyjne, wyd. 5, red. Niewiadomski Zbigniew. 36-39. Warszawa, Lexis Nexis, 2011.
 11. Litwiński Paweł, [w:] Prawo Internetu, wyd. 2, red. Paweł Podrecki. Warszawa, Lexis Nexis, 2007.
 12. Łaszczyca Grzegorz, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. I, Komentarz do art. 1-103, wyd. 3, red. Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Warszawa, Wolters Kluwer, 2010.
 13. Plan Unii Europejskiej pt. „e-Europa 2005 Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich”. https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:EN:PDF.
 14. Prasal Artur, „Doręczenie papierowe i elektroniczne w postępowaniu administracyjnym i podatkowym”, [w:] Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, red. Artur Prasal, Ewa Perłakowska, Grzegorz Abgarowicz. Legalis/el. 2018.
 15. Samulska Katarzyna, Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim. Warszawa, C. H. Beck, 2017.
 16. Sibiga Grzegorz, Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa, Lexis Nexis, 2011.
 17. Sibiga Grzegorz, Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym. Warszawa, C. H. Beck, 2019.
 18. Skowronek Sylwia, „Wszczęcie postępowania administracyjnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej” Przegląd Prawa Publicznego, nr 4 (2016 r.): 89-99.
 19. Skóra Agnieszka, Paweł Kardasz, „Electronic Document in the General Administrative Proceedings in Poland”, [w:] Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets, Volume I, Regulatory Challenges, red. Elisabetta Bani, Beata Pachuca-Smulska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Warszawa, C. H. Beck, 2020.
 20. Skóra Agnieszka, Paweł Kardasz, „Kom. do art. 63 k.p.a.”, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 61-126, t. II, red. Mirosław Karpiuk, Przemysław Krzykowski, Agnieszka Skóra. LEX/el. 2020.
 21. Skóra Agnieszka, Paweł Kardasz, „Ochrona danych osobowych przy wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Część I” Radca Prawny. Zeszyty Naukowe, nr 1(22) (2020): 195-217.
 22. Skóra Agnieszka, Paweł Kardasz, „Skutki prawne awarii środków technicznych lub sieci teleinformatycznej za pomocą której wnoszone jest do organu podanie w formie elektronicznej i skutki prawne błędu w transmisji danyc e-podania. Uwagi na płaszczyźnie ogólnego postępowania administracyjnego”, w druku.
 23. Waglowski Piotr, Neutralność technologiczna państwa.
 24. http://prawo.vagla.pl/felietony/felieton_031.html.
 25. Wajda Paweł, „Kom. do art. 391 k.p.a.”, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 6, red. Roman Hauser, Marek Wierzbowski. Legalis/el. 2020.