Treść głównego artykułu

Abstrakt

W styczniu 2021 r. została przeprowadzona ankieta wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego, mająca na celu identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz najistotniejszych problemów dotyczących stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że najczęściej pojawiającym się problemem w stosowaniu przepisów wspomnianej ustawy stanowi nadużywanie prawa do informacji publicznej. Nadużyciem prawa do informacji jest takie działanie podmiotu uprawnionego, które jest wykonywaniem prawa do informacji zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym, ale nie mieści się w przyjętych przez ustawodawcę celach tego prawa. Mimo wielokrotnie powielanych postulatów doktryny, do ustawy o dostępie do informacji publicznej nie wprowadzono zmian uwzględniających istnienie instytucji nadużycia prawa, na co w orzecznictwie zwracana jest uwaga. Obecnie Naczelny Sąd Administracyjny nie kwestionuje istnienia instytucji nadużycia prawa, jednakże dla przejrzystości i pewności prawa warto byłoby umieścić odpowiednie przepisy zabezpieczające pracę organów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych przed wnioskami w sposób oczywisty mającymi na celu jedynie szykanować lub utrudnić ich normalną działalność.

Słowa kluczowe

jednostki samorządu terytorialnego, samorząd terytorialny, dostęp do informacji publicznej, nadużycie prawa do informacji publicznej local government units, local government, access to public information, abuse of the right to public information

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Banaszak Bogusław Bernaczyk Michał, „Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawotwórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu »otwartego rządu« Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 4 (2012): 16-39.
 2. Fornalik Aneta, Sposób rozstrzygania w sprawach o dostęp do informacji publicznej, wpis z dn. 08.02.2021, Legalis.
 3. Jaśkowska Małgorzata, „Nadużycie publicznego prawa podmiotowego jako przesłanka ograniczenia dostępu do sądu w sprawach z zakresu informacji publicznej” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 1 (2018): 27-41.
 4. Kamińska Irena, Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. 3. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 5. Knopkiewicz Agnieszka, „O nadużyciu prawa do informacji publicznej” Państwo i Prawo, nr 10 (2004): 69-81.
 6. Kowalski Michał, „Nadużycie Prawa do informacji publicznej”, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 2 (2016): 49-60.
 7. Parchomiuk Jerzy, Nadużycie prawa w prawie administracyjnym. Warszawa: C. H. Beck 2018, Legalis.
 8. Pieńczykowski Marcin, „Interes publiczny jako przesłanka uzyskania przetworzonej informacji publiczne” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 6 (2017): 54-64.
 9. Piskorz-Ryń Agnieszka, „Nadużywanie prawa do informacji publicznej – uwagi de lege lata i de lege ferenda” Kontrola Państwowa, nr 6 (2008): 35-48.
 10. Piskorz-Ryń Agnieszka, „Postulaty zmian w przepisach prawa dotyczących dostępu do informacji i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego”, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. XII, Model regulacji, red. Grażyna Szpor i Tomasz Bąkowski. 119-151. Warszawa: C. H. Beck 2016.
 11. Polanowski Jakub, Jerzy Parchomiuk, „Nadużycie prawa do informacji publicznej”, [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. Bogdan Dolnicki. Warszawa: Wolters Kluwer 2015, LEX.
 12. Rudzki Marcin, „Pojęcie nadużycia prawa do informacji publicznej”, [w:] Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie, t. V, red. Grażyna Szpor, Agnieszka Piskorz-Ryń. 127-134. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 13. Szwast Michał, Marcin Szwed, „Nadużycie prawa do sądu w postępowaniu sądowo administracyjnym” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 6 (2016): 52-76.
 14. Wyporska-Frankiewicz Joanna, Elżbieta Jarzęcka-Siwik, „Rozdział III.2 Podsumowanie”, [w:] Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, red. Joanna Wyporska-Frankiewicz, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, LEX.