Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest uzasadnienie szczególnej regulacji cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy. Autor wywodzi, że przyczyny odmiennego ukształtowania zasad postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy upatrywać należy w art. 45 Konstytucji RP rozpatrywanym łącznie z art. 24 Konstytucji. W artykule szczególną uwagę poświęcono postępowaniu w sprawach na tle dyskryminacji w zatrudnieniu analizując wpływ, jaki na kształt postępowania sądowego w tego rodzaju sprawach wywiera treść art. 32 § 2 Konstytucji.

Słowa kluczowe

postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy, dyskryminacja w zatrudnieniu proceedings in labour law cases, discrimination in employment

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Antonów Kamil, „Zasady równości i sprawiedliwości społecznej w prawie emerytalnym” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. LXII, 2 (2015): 9-27.
 2. Arystoteles. Etyka Nikomachejska. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.
 3. Baran Krzysztof Wojciech, Jerzy Bogacz, „Refleksje na temat reformy systemu likwidowania indywidualnych sporów pracy”, [w:] Polskie prawo pracy w procesie przemian, red. Andrzej Świątkowski. 85-103. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991.
 4. Baran Krzysztof Wojciech, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy z kazusami. Gdańsk-Kraków: Wydawnictwo Arche, 1999.
 5. Bodio Joanna, Wojciech Graliński, „Znaczenie zasady równouprawnienia stron w procesie cywilnym” Studia Iuridica Lublinensia vol. XXV, 1, (2016): 251-268.
 6. http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.251.
 7. Czarnecki Paweł, „Rozkład ciężaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji” Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3 (2006): 11-15.
 8. Ereciński Tadeusz, Karol Weitz. „Prawda i równość stron w postępowaniu cywilnym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”, [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego. Serock k. Warszawy, 24–26 września 2009 r., red. Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. 17-62. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
 9. Góra-Błaszczykowska Agnieszka, „Ogólna charakterystyka postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy w ujęciu modelowym”, [w:] System prawa pracy, t. VI, Procesowe prawo pracy, red. Krzysztof Wojciech Baran. 404-417. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016.
 10. Góra-Błaszczykowska Agnieszka, Zasada równości stron w procesie cywilnym. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
 11. Grzegorczyk Paweł, Karol Weitz. „Komentarz do art. 45 Konstytucji RP”, [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz: art. 1-86, red. Marek Safian, Leszek Bosek. 1085-1152. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 12. Ignatowicz Jerzy, „Ciężar dowodu” Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio G Ius, vol. XXIX (1982): 19-34.
 13. Jędrzejczak Marcin, „Idee sprawiedliwości oraz własności w interpretacji Platona i Arystotelesa” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 236 (2015): 9-20.
 14. Liszcz Teresa, Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2018.
 15. Łazarska Aneta, Rzetelny proces cywilny. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 16. Łętowska Ewa, „Głos w dyskusji”, [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego. Serock k. Warszawy, 24–26 września 2009 r., red. Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. 249-257. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
 17. Mędrala Małgorzata, Funkcja ochronna cywilnego postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 18. Misiuk Teresa, Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w sądowym postępowaniu cywilnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
 19. Morawski Lech, Argumentacje, Racjonalność Prawa i Postępowanie dowodowe. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 1988.
 20. Morawski Lech, Domniemania a dowody prawnicze. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 1981.
 21. Pogonowski Piotr, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym. Warszawa: C. H. Beck, 2005.
 22. Prusinowski Piotr, Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 23. Prusinowski Piotr, „System dyskrecjonalnej władzy sędziego w sprawach z powództwa pracownika” Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 1 (2013): 25-29.
 24. Skąpski Michał, „Funkcje procesowego prawa pracy”, [w:] System prawa pracy, t. VI, Procesowe prawo pracy, red. Krzysztof Wojciech Baran. 34-54. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 25. Skorupka Agnieszka, Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 26. Szarfenberg Ryszard, „Adresowanie, racjonalizacja i żelazne prawa” Problemy Polityki Społecznej, nr 4 (2002): 83-95.
 27. Szarfenberg Ryszard, Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/tps/dzienne/zaoczne02_w5.pdf.
 28. Tyc Aneta, Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle porównawczym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 29. Ziembiński Zygmunt, Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 30. Zima-Parjaszewska Monika, „Postępowania sądowe o dyskryminację osób LGBT w zatrudnieniu – wybrane problemy” [w:] Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu, red. Krzysztof Śmiszek. 42-71. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii, 2011.
 31. Ziółkowski Michał, „Zasada równości w prawie” Państwo i Prawo, z. 5 (2015): 94-111.