Treść głównego artykułu

Abstrakt

Utrata statusu studenta w systemie polskiego szkolnictwa wyższego związana jest z wystąpieniem określonych i doniosłych prawnie faktów, do których zalicza się m.in. wydanie przez uprawniony organ uczelni decyzji o skreśleniu z listy studentów. Prawodawca na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) wskazał w sposób enumeratywny przesłanki stanowiące podstawę do relegowania studenta z uczelni, natomiast nie podjął próby ich normatywnego zdefiniowania. Tym samym organy uczelni w toku postępowania administracyjnego zobowiązane są do samodzielnej interpretacji nie zawsze oczywistych materialnoprawnych przesłanek mających wpływ na przyszłe losy studenta. Wobec czego, celem przedmiotowego opracowania będzie przedstawienie problematyki związanej z interpretacją i stosowaniem ustawowych przesłanek skreślenia z listy studentów, z wyszczególnieniem podziału na obligatoryjne oraz fakultatywne podstawy relegowania z uczelni.

Słowa kluczowe

skreślenie z listy studentów, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, decyzja administracyjna, studenci removal from the list of students, the law on higher education and science, administrative decision, students

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamiak Barbara, Zdanie odrębne do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2011 roku, sygn. akt OPS 4/11.
 2. Banaszak Bogusław, „Komentarz do art. 70 Konstytucji RP”, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2012, Legalis.
 3. Cherka Maksymilian, „Komentarz do art. 14 K.p.a.”, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Roman Hauser. Warszawa: C. H. Beck, 2011, Legalis.
 4. Dańczak Paweł, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015.
 5. Dyl Marcin, „Komentarz do art. 107 K.p.a.”, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Roman Hauser. Warszawa: C. H. Beck, 2018, Legalis.
 6. Gałązka Małgorzata, „Komentarz do art. 218 P.s.w.”, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. Magdalena Pyter. Warszawa: C. H. Beck, 2012, Legalis.
 7. Giętkowski Radosław, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.
 8. Kmiecik Zbigniew, „Decyzje administracyjne organów szkół wyższych wydawane w sprawach studenckich” [w:] Studia Iuridica Lublinensia, t. XIV, red. Marek Kuryłowicz. 9-22. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010.
 9. Mazurczak-Jasińska Eliza, „Stosunek służbowy” [w:] System Prawa Administracyjnego, t. XI, red. Roman Hauser. Warszawa: C.H. Beck, 2011, Legalis.
 10. Orłowska Dorota, Marta Tomkiewicz, „Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów”, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005, red. Paweł Skuczyński, Piotr Zawadzki. 45-65. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
 11. Szustakiewicz Przemysław, „Komentarz do art. 135o U.o.p.”, [w:] Ustawa o Policji. Komentarz, red. Maciej Rogalski. Warszawa: C. H. Beck, 2015, Legalis.
 12. Tadla Tomasz, Jolanta Zaskórska, „Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów”, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005, red. Paweł Skuczyński, Piotr Zawadzki. 109-131. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
 13. Zgoliński Igor, „Komentarz do art. 18 K.k.w.”, [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. Jerzy Lachowski. Warszawa: C. H. Beck, 2018, Legalis.
 14. Malanowski Janusz, „Komentarz do art. 8 K.p.a.”, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Roman Hauser. Warszawa: C. H. Beck, 2011, Legalis.
 15. Zirk-Sadowski Marek, „Problemy wykładni językowej w prawie administracyjnym”, [w:] Wykładnia w prawie administracyjnym. System Prawa Administracyjnego, t. IV, red. Roman Hauser. Warszawa: C. H. Beck, 2016, Legalis.