Treść głównego artykułu

Abstrakt

Opracowanie dotyczy pojmowania czynności prawnej dokonanej pod pozorem innej czynności w art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej. Nacisk położono na relację między rzeczonym pojęciem a pozornością w rozumieniu cywilistycznym. Wyrażono w nim wątpliwość co do możliwości zastosowania art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej odnośnie do uchwał organów spółek. Problemy interpretacyjne zostały zobrazowane dwoma wyrokami sądów administracyjnych – zasługującym zasadniczo na aprobatę wyrokiem NSA z dnia 3 lutego 2021 r. oraz budzącym istotne wątpliwości wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. wraz z poprzedzającymi go orzeczeniami NSA z dnia 25 lipca 2019 r. (II FSKK 232/19) i 15 grudnia 2020 r. (II FSK 1694/20), które przeczą nie tylko dorobkowi piśmienniczemu i orzeczniczemu, ale też treści interpretowanego przez nie przepisu.   

Słowa kluczowe

pozorność, uchwała, unikanie opodatkowania, autonomia prawa podatkowego ostensibility, resolution, tax avoidance, autonomy of tax law

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Babiarz, Stefan, Bogusław Dauter, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek, Jan Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
  2. Brzeziński Bogumił, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, „«Napięcie interesów» między udziałowcem a spółką jako element podatkowego stanu faktycznego kluczowy dla zastosowania art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej. Kilka uwag na tle wyjątkowo długiego ping-ponga sądowego – wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2021 r., III SA/Wa 745/21” Przegląd Podatkowy, nr 8 (2021): 10-17.
  3. Kalinowski, Marek, „Wykładnia świadczeń woli oraz ich pozorność w prawie podatkowym” Przegląd Podatkowy, nr 1 (2003).
  4. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. Maciej Gutowskiego. Warszawa: C. H. Beck 2016.
  5. Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany. red. Leonard Etel. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
  6. Ordynacja podatkowa. Komentarz. red. Adam Mariański. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
  7. Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie. red. Bogumił Brzeziński. Toruń: TNOiK, 2009.
  8. System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna. Wrocław: Ossolineum, 1984.