Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł omawia zagadnienia ogólne ochrony trwałości stosunku zatrudnienia działaczy związkowych jako kategorii osób szczególnie chronionych oraz mechanizm działania tej ochrony w kontekście klauzul generalnych z art.8 Kodeksu pracy, tj. zasad współżycia społecznego i społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. Dokonując analizy omawianego zagadnienia autorka wykorzystuje w szerokim zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego, w szczególności w kontekście relacji ochrony związkowców określonej w art.32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  do art.8 k.p. regulującego tzw. nadużycie prawa.


 


Słowa kluczowe

związek zawodowy, działalność związkowa, ochrona zatrudnienia trade union, trade union activity, protection of employment

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Baran Krzysztof, „Komentarz do ustawy o związkach zawodowych”, [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, red. Krzysztof Baran. 23-265. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
  2. Baran Krzysztof, „Normatywne gwarancje stabilizacji zatrudnienia działaczy związkowych” Monitor Prawa Pracy, nr 3 (2004):73-77.
  3. Madej Marta, „Nadużycie prawa ochrony trwałości stosunku pracy działacza związkowego”, [w:] Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, red. Zbigniew Hajn. 553-563. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
  4. Maniewska Eliza, [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem, red. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska. 58-61. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
  5. Sanetra Walerian, „Dylematy ochrony działaczy związkowych przed zwolnieniem z pracy” Prawo i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3, (1993): 21-26.
  6. Wolak Grzegorz, „Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działacz związkowych a klauzule generalne z art.8 KP” Monitor Prawa Pracy, nr 2 (2015): 127-132.