Treść głównego artykułu

Abstrakt

Usiłowanie jest brakiem w istocie czynu. Przy pełnym bezprawiu (bezprawności) od strony podmiotowej, strona przedmiotowa wykazuje lukę w postaci braku dokonania, a w przypadku usiłowania nieudolnego – w postaci braku zagrożenia dla dobra prawnego. Wobec przyjmowanego braku kryminalnego bezprawia w czynie usiłowanym bezwzględnie nieudolnie i deficytu w tym zakresie w przypadku usiłowania względnie nieudolnego, staje kwestia odpowiedzialności karnej za usiłowanie nieudolne jako przestępstwa niesprowadzającego zagrożenia dla dobra prawnego i uzasadnienia jego kryminalizacji w polskim Kodeksie karnym z 1997 roku w świetle zasad i reguł wyrażonych w Konstytucji RP. Temu problemowi, a ściśle rzecz biorąc: badaniu istniejących podstaw konstytucyjnoprawnych odpowiedzialności karnej za usiłowanie nieudolne, został poświęcony artykuł pt. „Konstytucyjnoprawne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie nieudolne”.

Słowa kluczowe

usiłowanie, usiłowanie udolne, usiłowanie względnie nieudolne, usiłowanie bezwzględnie nieudolne, usiłowanie nierealne, kryminalizacja, odpowiedzialność karna, Konstytucja RP, test konstytucyjności attempt, inept attempt, relatively inept attempt, absolutely inept attempt, unrealistic attempt, criminalisation, criminal liability, Constitution of the Republic of Poland, constitutionality test

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Berent Marcin, Usiłowanie przestępstwa w polskim prawie karnym. 221-226. Toruń: niepublikowana rozprawa doktorska, 2018.
 2. Berent Marcin, Marian Filar, „Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Marian Filar. 109. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2016.
 3. Cyprian Tadeusz, „Uwagi o projekcie części ogólnej kodeksu karnego” Państwo i Prawo, nr 7 (1951): 99.
 4. Gronowska Bożena, „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Zbigniew Witkowski, Agnieszka Bień-Kacała. 189-194. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2015.
 5. Jędrzejewski Zbigniew, Bezprawie usiłowania nieudolnego. Warszawa: Liber, 2000.
 6. Kardas Piotr, „Sporne kwestie usiłowania przestępstw z narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo”, [w:] Kryminalizacja narażenia dobra na niebezpieczeństwo, red. Jarosław Majewski. 91-95. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2015.
 7. Królikowski Michał, Robert Zawłocki, Prawo karne. 160-161. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 8. Łabuda Grzegorz, „Przyczynek do koncepcji niebezpieczeństwa w prawie karnym” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2 (2004): 88.
 9. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/6716/1/05_Grzegorz_Labuda_Przyczynek%20do%20koncepcji%20niebezpiecze_
 10. stwa%20w%20prawie%20karnym_77-97.pdf.
 11. Mioduski Kryspin, „Formy popełnienia przestępstwa”, [w:] Jerzy Bafia, Kryspin Mioduski, Mieczysław Siewierski, Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. 66. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1987.
 12. von Rohland Woldemar, Gefahr im Strafrecht. Eine Festschrift. Dorpat: Druck von C. Mattiesen, 1886.
 13. Spotowski Andrzej, „Karalność w razie braku zagrożenia dobra prawnego” Państwo i Prawo, nr 7 (1988): 75-81.
 14. Tarapata Szymon, Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna. 492-534. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 15. Zawłocki Robert, „Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa”, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-31, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. 534. Warszawa: C. H. Beck, 2010.
 16. Zoll Andrzej, „Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający zagrożenia dla dobra prawnego w świetle Konstytucji”, [w:] Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa, red. Jarosław Majewski. 18. Toruń: Dom Organizatora TNOiK, 2007.
 17. Zoll Andrzej, „Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa”, [w:] Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., red. Andrzej Zoll. 252. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.