Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jednym z podstawowych uprawnień przysługujących podejrzanemu, a następnie oskarżonemu w postępowaniu karnym jest prawo do obrony, którego elementem jest prawo do kontaktu z obrońcą. Uprawnienie to regulowane jest tylko w kodeksie postępowania karnego, ale również w innych krajowych oraz międzynarodowych aktach prawnych. W tym kontekście fundamentalne znaczenie ma art. 6 EKPC. W wyniku wejścia w życie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw doszło do nowelizacji przepisów regulujących prawo oskarżonego do kontaktu z obrońcą podczas posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz rozprawy przeprowadzanej na odległość. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy obecnie obowiązujące w kodeksie postępowania karnego normy dotyczące prawa oskarżonego do kontaktu z obrońcą w wyżej wskazanych sytuacjach spełniają standardy rzetelnego procesu.

Słowa kluczowe

oskarżony, obrońca, prawo do obrony, prawo do kontaktu z obrońcą, rzetelny proces karny the defendant, defense lawyer, the right to defense, the right to contact a defense lawyer, fair criminal trial

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Kruszyński Piotr, Stanowisko prawne obrońcy w procesie karnym. Dział Wydawnictwa Filii UW w Białymstoku, 1991.
 2. Kulesza Cezary, Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005.
 3. Kulesza Cezary, „Rozprawa zdalna oraz zdalne posiedzenie aresztowe w świetle konwencyjnego standardu praw oskarżonego” Białostockie Studia Prawnicze, nr 3 (2021): 205-221. https://doi.org/10.15290/bsp.2021.26.03.11.
 4. Łakomy Karol, „Wpływ pandemii COVID-19 na proces karny na przykładzie digitalizacji posiedzeń w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania”, [w:] Prawne i medyczne wyzwania stanu pandemii, red. Joanna Długosz-Jóźwiak, Elżbieta Paszyńska. Legalis, 2021.
 5. Mierzwińska-Lorencka, Joanna, E-rozprawa w sprawach karnych w związku z regulacjami z tarczy 4.0. Lex/el., 2020.
 6. Nowicki Marek Antoni, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2005. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006.
 7. Ponikowski Ryszard, Jarosław Zagrodnik, „Przepisy ogólne o rozprawie głównej”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Jerzy Skorupka. 993-1066. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 8. Skorupka Jerzy, „Środki zapobiegawcze”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Jerzy Skorupka. 610-712. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 9. Sowiński Piotr Krzysztof, Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności oskarżonego oraz organów procesowych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.
 10. Wiliński Paweł, „Prawo do obrony”, [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. VI, Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. Piotr Hofmański, Cezary Kulesza. 693-695. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 11. Wiliński Paweł, Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006.
 12. Zagrodnik Jarosław, Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym: ujęcie metodyczne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.