Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule zatytułowanym Czy przywilej terapeutyczny ogranicza autonomię pacjenta? scharakteryzowano wyżej wymienioną instytucję prawa medycznego, która umożliwia lekarzowi ograniczenie informacji o stanie zdrowia i o rokowaniu, przekazywanych pacjentowi w procesie diagnostyczno-leczniczym. W związku z faktem, że rzeczony przywilej ma swoje źródło w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a jego etyczny wymiar wynika z art. 17 Kodeksu Etyki Lekarskiej, szczegółowej analizie poddano obie regulacje. W pracy przedstawiono nadto wybrane poglądy doktryny prawa na temat sposobu rozumienia „autonomii pacjenta”. Przy wykorzystaniu metody dogmatyczno-językowej, analizy aksjologicznej oraz analizy teleologicznej dokonano oceny regulacji wyrażonych w art. 31 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 17 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Skupiając uwagę nie tylko na zagadnieniach de lege lata, ale również konstruując postulaty de lege ferenda udzielono odpowiedzi na pytanie zadane w tytule pracy. Przywilej terapeutyczny został uznany za ograniczenie autonomii pacjenta, jednakże słuszne i mające na celu ochroną dobra pacjenta.

Słowa kluczowe

przywilej terapeutyczny autonomia pacjenta prawo medyczne therapeutic privilege patient’s autonomy medical law

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Andorno Roberto, Principles of international biolaw. Bruxelles: Bruylant, 2013.
 2. „Autonomizm”, [w:] Słownik Języka Polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/sjp/autonomizm;25513117.html.
 3. Barankiewicz Tomasz, „Współczesne metody badania prawa” Studia Prawnicze KUL, t. I (2010): 115-131.
 4. Bączyk-Rozwadowska Kinga, „Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego” Studia Iuridica Toruniensia, t. IX (2011): 59-100.
 5. Biesaga Tadeusz, „Autonomia lekarza i pacjenta a cel medycyny” Medycyna Praktyczna, nr 6 (2005): 20-24.
 6. Burdzik Marcin, „Prawna skuteczność zwolnienia z tajemnicy lekarskiej przez osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione”, [w:] idem, Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. https://sip.lex.pl/#/monograph/369482373/387688/burdzik-marcin-lekarz-w-procesie-karnym-jako-gwarant-tajemnicy-lekarskiej?keyword=a%20maiori%20ad%20minus&cm=SREST.
 7. Dudzińska Anna, „Wymagana informacja udzielana pacjentowi” Państwo i Prawo, z. 8 (2008): 90-102.
 8. Dukiet-Nagórska Teresa, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008. https://sip.lex.pl/#/monograph/369189691/275366/dukiet-nagorska-teresa-autonomia-pacjenta-a-polskie-prawo-karne?cm=URELATIONS.
 9. Dukiet-Nagórska Teresa, „Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim” Prawo i Medycyna, nr 6/7 (2000): 78-95.
 10. Kubiak Rafał, „Przywilej terapeutyczny” Medycyna Paliatywna, nr 1 (2017): 12-20.
 11. Liszewska Agnieszka, „Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy” Państwo i Prawo, z. 1 (1997): 36-48.
 12. Machinek Marian, „Autonomia jako wartość i problem moralny w relacji lekarz-pacjent” Medycyna Praktyczna, nr 1 (2011): 105-110.
 13. Nawrot Oktawian, Wprowadzenie do logiki dla prawników. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 14. Nawrot Oktawian, Wprowadzenie do logiki dla prawników. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 15. Nawrot Oktawian, „Wnioskowanie prawnicze”, [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa: 100 podstawowych pojęć, red. Jerzy Zajadło. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 16. Nowacka Maria, „Filozoficzne podstawy zasady autonomii pacjenta” Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 3 (2008): 63-66.
 17. „Rokować”, [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/słowniki/rokować.html.
 18. Safjan Marek, Prawo i medycyna. Ochrona jednostki a dylematy współczesnej medycyny. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998.
 19. Sieńko Agnieszka, „Znaczenie i zakres informacji o stanie zdrowia w kontekście instytucji świadomej zgody na udzielenie świadczenia medycznego” Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, z. 1 (2011): 145-148.
 20. Soniewicka Marta, „Autonomia prokreacyjna” Pressje, nr 17 (2009): 50-66.
 21. Szeroczyńska Małgorzata, „Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej na kanwie artykułu A. Jaskuły i K. Płończyk” Prokuratura i Prawo, nr 9 (2017): 13-35. https://sip.lex.pl/#/publication/151320642/szeroczynska-malgorzata-zwolnienie-z-tajemnicy-lekarskiej-na-kanwie-artykulu-a-jaskuly-i-k-plonczyk?cm=URELATIONS.
 22. Szewczyk Kazimierz, „Kłamstwo medyczne pozostaje kłamstwem” Internetowy Serwis Filozoficzny przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. https://diametros.uj.edu.pl/serwis/?l=1&p=deb5&m=43&ii=153.
 23. Szpara Justyna, „Prawo do informacji medycznej w relacjach pacjenta z lekarzem” Prawo i Medycyna, nr 4 (1999): 135-139.
 24. Świderska Małgorzata, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny. Toruń: Dom Organizatora, 2007.
 25. Wnukiewicz-Kozłowska Agata, Autonomia jednostki w międzynarodowym prawie biomedycznym. Wrocław: Wydawnictwo Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2019.
 26. Wroński Konrad, Roman Bocian, Adam Depta, Jarosław Cywiński, Adam Dziki, „Opinie pacjentów na temat modelu paternalistycznego w relacji lekarz-pacjent. Prawne aspekty autonomii pacjenta w opiece zdrowotnej” Nowotwory. Journal of Oncology, nr 4 (2009): 266-273.
 27. Zembala Anna, „Modele komunikacyjne w relacjach lekarz-pacjent” Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, nr 2 (2005): 35-50.
 28. Ziembiński Zygmunt, Logika praktyczna. Warszawa: PWN, 2013.