Treść głównego artykułu

Abstrakt

Francuski system podatkowy należy do jednych z najbardziej rozbudowanych w Europie, przede wszystkim w zakresie kontrybucji lokalnych. Dyspozycje Generalnego kodeksu podatków (Code général des impôts),zawierają specjalną Sekcję VII zatytułowaną Inne podatki gminne (Section VII : Autres taxes communales), które dzielą się na poziomie gminy na podatki obligatoryjne oraz podatki fakultatywne. Tym samym w ramach tzw. innych gminnych fakultatywnych podatków, francuski ustawodawca wymienił: podatek od wywozu śmieci z gospodarstw domowych (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères), będący przedmiotem analizy w ramach niniejszego opracowania. Analiza ww. kontrybucji jest istotna z uwagi na zmiany w sposobie naliczania oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce, która wzbudziła szereg dyskusji nad zasadnością przyjętego modelu. W tym kontekście, jednym z elementów merytorycznej i naukowej dyskusji, może być odwołanie się do komparatystyki prawniczej i tym samym analiza stosownych regulacji prawa francuskiego.

Słowa kluczowe

prawo francuskie, podatki lokalne, gmina, fakultatywne podatki gminne, Podatek od wywozu śmieci z gospodarstw domowych French law, local taxes, commune, optional commune taxes, tax on the collection of household waste

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Michał Mariański - 513-096-966

Michał Mariański - doktor habilitowany nauk prawnych; radca prawny, pracownik Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie; Visiting Professor na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Republika Czeska), absolwent Faculté de droit – Université d’Auvergne (Francja); członek Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawniczej im. Henri Capitant (Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française); posiada Certyfikat znajomości języka francuskiego pierwszego stopnia wydawany przez Prezydenta Republiki Francuskiej (Certificat Pratique de la langue française 1er degré – na Université Blaise Pascal Francja), specjalizuje się w prawie rynku finansowego, prawie prywatnym międzynarodowym oraz prawie porównawczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa francuskiego.

ORCID Id: 0000-0001-6212-914X

Referencje

 1. Benchendikh François, Droit de la coopération intercommunale. Paryż: Le Moniteur, 2013.
 2. Budziarek Magdalena, Aneta Szymczak, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 3. Jezierska-Markocka Agnieszka, Michał Markocki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck 2021.
 4. Kałążny Adam, Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 5. Machowska Aleksandra, Krzysztof Wojtyczek, Prawo francuskie, t. II. Kraków: Zakamycze, 2005.
 6. Mariański Michał, „Formy innych fakultatywnych podatków gminnych w świetle regulacji francuskiego Generalnego kodeksu podatków” Studia Prawnoustrojowe nr 55 (2022): 225-235. https://doi.org/10.31648/sp.7497.
 7. Mariański Michał, „Formy realizacji zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego we Francji ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych” Prawo i Więź, nr 35 (2021): 128-139. https://doi.org/10.36128/priw.vi35.249.
 8. Mariański Michał, „Inne obowiązkowe podatki gminne we Francji według francuskiego Generalnego Kodeksu Podatków” Studia Iuridica Toruniensia, t. XXIX (2021): 193-211. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.029.
 9. Nowecki Grzegorz, „Charakterystyka systemu katastralnego oraz systemu opodatkowania nieruchomości we Francji”, [w:] Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, red. Leonard Etel. 25-56. Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, 2003.
 10. Rouillier Clément, L'intérêt communautaire des établissements publics de coopération intercommunale. Paryż: Harmattan, 2013.
 11. Szymczak Iwona, „Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3 (2014): 37-50. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.3.
 12. Tokarczyk Roman, Komparatystyka prawnicza. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 13. Zarka Jean-Claude, Fiscalité locale. Une présentation rigoureuse des impôts locaux. Paryż: Gualino, 2020.