Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule autor porusza kwestie związane z cofnięciem aktu oskarżenia. Głównym celem tego artykułu jest określenie wpływu cofnięcia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego na zasadę prawa do sądu. Autor próbuje przedstawić problem z dwóch stron - prawa do sądu zagwarantowanego oskarżonemu i prawa do sądu zagwarantowanego pokrzywdzonemu. Wycofanie aktu oskarżenia ma bowiem wpływ na prawa obu tych podmiotów, na co próbowano wskazać w niniejszej publikacji.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Błoński Michał, Beata Najman, „Umorzenie postępowania wskutek cofnięcia aktu oskarżenia” Studia Prawno-ekonomiczne, nr 94 (2015): 31-47.
 2. Cieślak Marian, „Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia” Palestra, nr 5/1 (1961): 15-28.
 3. Czerniak Dominika, „Prawo do sądu w sprawach karnych w Konstytucji RP” Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3 (2016): 129-162. https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.06.
 4. Daszkiewicz Wiesław, „Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia a zasada legalizmu: (artykuł polemiczny)” Palestra, nr 5/8 (1961): 25-55.
 5. Dudka, Katarzyna, Hanna Paluszkiewicz, Postępowanie karne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 6. Gajewska Aneta, „Zasada niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów”, [w:] Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. Dariusz Dudek. 237-255. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 7. Garlicki Leszek, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 8. Goss Marta, „Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego” Prokuratura i Prawo, nr 3 (2014): 46-52.
 9. Grzegorczyk Tomasz, „Formalne pozytywne warunki dopuszczalności procesu”, [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. IV, Dopuszczalność procesu, red. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach. 309-392. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 10. Jaworska Malwina, „Prawo do sądu”, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. Mariusz Jabłoński, 127-152. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.
 11. Kowalczyk-Ludzia Marta, Instytucja uniewinnienia w polskim procesie karnym. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2014.
 12. Kruk Ewa, Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżania uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym. Lublin: UMCS, 2016.
 13. Kulesza Cezary, Piotr Skarzyński, Postępowanie karne. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 14. Kurowski Michał, „Komentarz do art. 14”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, red. Dariusz Świecki, LEX. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 15. Kurowski Michał, Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 16. Sakowicz Andrzej, „Komentarz do art. 14”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Andrzej Sakowicz, Legalis. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 17. Zimmermann Jan, „Prawo do sądu w prawie administracyjnym” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2 (2006): 307-321.