Treść głównego artykułu

Abstrakt

XIX-wieczna dyskusja na temat potrzeby i znaczenia kodyfikacji oraz ujednolicenia prawa cywilnego w Niemczech, a także prawa sensu largo nie przybrała jedynie ideologicznego i teoretycznego wymiaru, ale także dogmatycznoprawny, ponieważ prezentowane koncepcje torowały drogę dla przyjmowanych w przyszłości rozwiązań prawnych. Jednocześnie toczony dyskurs przetrwał niejako próbę czasu i wpływał w kolejnych latach na poglądy wielu filozofów i teoretyków prawa oraz myślicieli polityczno-prawnych.

Słowa kluczowe

kodyfikacja, BGB, kodeksy, szkoła historyczna w prawie codification, BGB, codes, historical school in law

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Baszkiewicz Jan, Franciszek Ryszka, Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
 2. Beiser Frederick C., „August Wilhelm Rehberg.”, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. Edward N. Zalta, https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/august-rehberg/.
 3. Broadhouse John, „Preface”, [w:] Anton Friedrich Justus Thibaut, Purity in music. London: Wydawnictwo W. Reeves, 1882.
 4. Dajczak Wojciech, „Poprzez prawo rzymskie ponad komparatystykę” Forum Prawnicze, nr 3 (2014): 8.
 5. Dubel Lech, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku. Warszawa: Lexis Nexis, 2005.
 6. Grzybowski Konstanty, „O miejscu niemieckiej szkoły historycznej w rozwoju nauki prawa” Czasopismo Prawno-Historyczne, z. 2 (1956): 337.
 7. Jansen Nils, „Law and political domination: Historical observations, conceptual reflections, and some questions for discussion” International Journal of Constitutional Law, nr 16 (2018): 1183.
 8. https://doi.org/10.1093/icon/moy097.
 9. Jędrejek Grzegorz, „Teoria prawa niemieckiej szkoły historyczno-prawnej w świetle piśmiennictwa polskiego z XIX wieku” Czasy Nowożytne, nr 8 (2000): 177-179.
 10. Jędrejek Grzegorz, „Wpływ Fryderyka C. von Savigny’ego na prawo rzymskie w Polsce w XIX wieku” Czasopismo Prawno-Historyczne, z. 1-2 (2000): 259-275.
 11. Kelly John M., Historia zachodniej teorii prawa. Kraków: Wydawnictwo WAM: 2006.
 12. Kopczyński Mariusz, „Otto von Gierke o sporze między nurtami germańskim i romańskim w niemieckiej historycznej szkole prawa” Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 107 (2018): 49.
 13. http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/107/3.
 14. Kopczyński Mariusz, „Reforma ustroju miast pruskich Barona Vom Und Zum Steina z 19 listopada 1808 roku w organicystycznej interpretacji Ottona von Gierke” Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 96 (2015): 102-103.
 15. Kundera Elżbieta, „Savigny Friedrich Karl von.”, [w:] Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, red. Elżbieta Kundera, Marek Maciejewski. 625-626. Warszawa: C. H. Beck, 2009.
 16. Laursen John Christian, „Akademia berlińska”, [w:] Historia filozofii zachodniej, red. Richard H. Popkin. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2003.
 17. Lewandowicz Maria, „Friedrich Ludwig Keller i nowe teorie w wymiarze sprawiedliwości Zurichu”, Studia Historyczne, z. 1 (229) (2015): 43.
 18. Malczewski Jacek, „Savigny Friedrich Carl von”, [w:] Słownik historii doktryn politycznych, red. Krystyna Chojnicka, Michał Jaskólski, t. V. 321-322. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2021.
 19. Ogurek Artur, Bartosz Olszewski, „Dzieje niemieckiej myśli prawa cywilnego do końca XIX w.”, [w:] Prace z myśli polityczno-prawnej oraz prawa publicznego, red. Mirosław Sadowski, Piotr Szymaniec. 103. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2012.
 20. Pomianowski Piotr, „Główne nurty ideologiczno-metodologiczne w środowisku warszawskich prawników przed wybuchem powstania listopadowego” Zeszyty Prawnicze UKSW, nr 11 (2011): 409-412.
 21. Salmonowicz Stanisław, „Fryderyk Karol von Savigny, O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, z jęz. niemieckiego przełożył i wstępem opatrzył Kazimierz Opałek, PWN, Warszawa 1964, ss. 181” Czasopismo Prawno-Historyczne, z. 1 (1965): 281.
 22. Small Albion W., „Some Contributions to the History of Sociology. Section II. The Thibaut-Savigny Controversy: Continuity as a Phase of Human Experience” American Journal of Sociology, nr 28 (1923): 721-732.
 23. Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 24. Tabak Adrian, „Nauka prawa w ujęciu niemieckiej szkoły historycznej” Biuletyn SAWP KUL, z. 2 (2018): 293-294.
 25. Thibaut Anton Friedrich Justus, Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland. Heidelberg: Wydawnictwo bey Mohr und Zimmer, 1814. https://doi.org/10.11588/diglit.11450.
 26. von Savigny Friedrich Carl, O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, wstęp i tłum. Kazimierz Opałek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.
 27. Zalisko Marek, „Źródła kodyfikacji prawa cywilnego w systemie kontynentalnym i anglosaskim” Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, t. III (2005) 328-329.
 28. Zięba Agnieszka, „Profesor Józefat Zielonacki (1818-1884) na tle XIX-wiecznej pandektystyki” Zeszyty Prawnicze, nr 7 (2007): 79.