Treść głównego artykułu

Abstrakt

The author characterizes the specificity of the evidence proceeding before the arbitration court, which manifests itself primarily in the distinctness of the evidence proceeding regulated in k.p.c. and the autonomy of the parties’ will to the arbitration in terms of shaping the rules of evidentiary proceeding. The author broadly discusses the issues of arbitration contracts and evidence contracts in the context of the principle of contract freedom and the issues of witness testimonies. The interpretation was made with Art. 1184 k.p.c. according to which: unless a provision of the Act provides otherwise, the parties may agree on the rules and manner of proceeding before the arbitration court. Suppose arbitration contracts in the broad sense (including the so-called evidence contracts) are substantive law institutions. In that case, it should be recognized that the only limitation in shaping the rules of evidence proceeding is Art. 353¹ k.c. and the imperative provisions of k.p.c. regulating proceedings before an arbitration court (Art. 1183-1193 k.p.c.). The freedom of parties and the arbitration court must respect the rules of procedure under Art. 1183 of k.p.c., i.e., the right of the parties to a fair trial, the right to be heard, the principle of equal treatment of the parties, guaranteeing the party the possibility to defend its rights.

Słowa kluczowe

arbitration, evidence proceeding, arbitration clause, freedom of contracts, evidence contracts arbitration, evidence proceeding, arbitration clause, freedom of contracts, evidence contracts

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Allerhand Maurycy, Kodeks postępowania cywilnego, Vol. I. Lviv: Spółka Wydawnicza Kodeks, 1932.
 2. Binder Peter, International Commercial Arbitration in UNCITRAL Model Law Jurisdictions. London: Wolters Kluwer, 2000.
 3. Błaszczak Łukasz, „Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 1” Prawo Spółek, No. 3 (2006): 35-42.
 4. Czech Konrad, Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane. Waraw: Wolters Kluwer, 2017.
 5. Ereciński Tadeusz, „Arbitraż a sądownictwo państwowe” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, No. 2 (1994): 2-8.
 6. Ereciński Tadeusz, Karol Weitz, Sąd arbitrażowy. Warsaw: Lexis Nexis, 2008.
 7. Flejszar Radosław, „Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym” ADR. Arbitraż i Mediacja, 4 (2011): 35-63.
 8. Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, „Przyczynek do rozważań na temat odrębności postępowania dowodowego w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne” ADR Arbitraż i Mediacje, No. 1 (2009): 89-96.
 9. Góra-Błaszczykowska Agnieszka, Zasada równości stron w procesie cywilnym. Warsaw: C. H. Beck, 2008.
 10. Jurcewicz Witold, „Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu. Warsztaty arbitrażowe w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej” Biuletyn Arbitrażowy, No. 20 (2013).
 11. Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, ed. Piotr Nazaruk, Jerzy Ciszewski. LEX, 2022.
 12. Kodeks postępowania cywilnego, Vol. V, Komentarz do art. 1096-1217, ed. Andrzej Marciniak. Warsaw: C. H. Beck, 2020.
 13. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. Elwira Marszałkowska-Krześ. Warsaw: C. H. Beck, 2021.
 14. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Vol. II, ed. Małgorzata Manowska. Warsaw: LEX, 2022.
 15. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Vol. 1, Postępowanie rozpoznawcze, ed. Tadeusz. Ereciński. Warsaw: Wolters Kluwer, 2016.
 16. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Vol. 6, Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), ed. Tadeusz Ereciński. Warsaw: Wolters Kluwer, 2017.
 17. Krysiak Anna, „Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu. Warsztaty arbitrażowe w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej” Biuletyn Arbitrażowy, No. 20 (2013).
 18. Kulski Robert, „Sposób prowadzenia dowodów w postępowaniu przed sądem polubownym”, [in:] Sądy polubowne i mediacja, ed. Jan Olszewski. Warsaw: C. H. Beck, 2008.
 19. Kulski Robert, Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym. Krakow: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006.
 20. Kurnicki Tomasz, „Związanie sądu polubownego bezwzględnie obowiązującymi przepisami postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29.11.2007 r., III CSK 176/07” PS, No. 10 (2008).
 21. Łaszczuk Maciej, „O dopuszczalności odbierania przyrzeczenia od świadków przez sąd polubowny”, [in:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu. 69-77. Warsaw: C.H. Beck, 2008.
 22. Machnikowski Piotr, Swoboda umów według art. 3531 k.c. Konstrukcja prawna. Warsaw: C. H. Beck, 2005.
 23. Nazaruk, Piotr. Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej, Gdańsk, 2013.
 24. Roman, Sądownictwo polubowne. Krakow: F. Hoesick, 1932.
 25. Siedlik Karolina, „Charakter prawny umowy arbitrażowej w prawie niemieckim i polskim” Monitor Prawniczy, No. 10 (2000): 21-24.
 26. System Prawa Handlowego, Vol. 8, Arbitraż handlowy, ed. Andrzej Szumański Warsaw: C. H. Beck, 2015.
 27. System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, Vol. 2. Warsaw: C. H. Beck, 2008.
 28. Szmit Izabela, „Znaczenie dowodu z zeznań świadków w postępowaniu arbitrażowym” PPH, No. 7 (2013): 48-52.
 29. Szpara Justyna, Maciej Łaszczuk, „Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie?”, [in:] Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, ed. Józef Okolski. Warsaw: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 2010.
 30. Trammer Henryk, „O właściwe miejsce dla »czystych« norm materialnego prawa cywilno-jurysdykcyjnego” Przegląd Notarialny, No. 12 (1949).
 31. Triebel Volker, „An Outline of the Swiss/German Rules of Civil Procedure and Practice Relating to Evidence” Arbitration, No. 3 (1982): 221-226.