Treść głównego artykułu

Abstrakt

The author introduces the concept of law formulated by Maurice Hauriou, an eminent French author who specialized in administrative and constitutional law
and also in the philosophy of law (1856-1929). He considered law as a reflection of the symbolic sphere constituting political society – its „directing idea”. Hauriou’s thought is topical in the context of contemporary discussions about the role of law
in social integration and the possibility of „autonomy” of law. The philosophy of law formulated by Hauriou is a part of his concept of institution. According to Hauriou, law, like any institution, consists of social practice and an idea that legitimizes and directs it. This idea cannot be reduced to any real institutional practice or a specific ideology. It is a part of a broader axiological context creating the identity of a political community. It is based on fundamental values of this community, however it. transgresses their contextual interpretations presented by authorities. Therefore Hauriou’s theory allows to interpret the relation of law and the political sphere properly. It can also be a tool of criticism of contemporary concepts reducing law to ideology or to views of legal circles.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Barut Arkadiusz, Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
 2. Barut Arkadiusz, Egotyzm, etyka, polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barrèsa. Kraków: Arcana, 2009.
 3. Barut, Arkadiusz, „Prawa człowieka – symboliczna podstawa sfery politycznej czy czynnik jej zaniku? Polemika Claude’a Leforta z Hanną Arendt” Studia Polityczne, nr 2 (2015): 55-74.
 4. Barut Arkadiusz, „Tradycja i rewolucja. Konserwatyzm immanentny Josepha de Maistre’a” Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 9 (2008): 192-208.
 5. Beaud Olivier, „Hauriou et le droit naturel” Revue d’histoire des facultés de droit et de science juridique. https://univ-droit.fr/docs/recherche/rhfd/pdf/06-1988/06-1988-p123-138.pdf.
 6. Dobrzeniecki K., Prawo wobec sytuacji nadzwyczajnych. Między legalizmem a koniecznością. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora”, 2018.
 7. Duguit Leon, Traité de droit constitutionel, t. I. Paris: Ancienne Librairie Fontemoing & C, 1927.
 8. Dworkin Ronald, Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Constitution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.
 9. Gigacz Stefan, „Vers une théorie démocratique de l’institution” Mémoire de Diplôme des Etudes Approfondies, Faculté Jean Monnet, Université Paris XI, 1997. Dół formularza. http://www.hauriou.net/la-theorie-classique-de-l-institution.
 10. Gromski Włodzimierz, Autonomia i instrumentalny charakter prawa. Wrocław: „Kolonia”, 2000.
 11. Hauriou Maurice, Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté. Paris: Librairie Bloud & Gay, 1933.
 12. Hauriou Maurice, Cours de science sociale. La science sociale traditionnelle. Paris: L. Larosse, 1896.
 13. Hauriou Maurice, Leçons sur le mouvement social. Paris: Librairie de la Société du Receuil Général de Lois et des Arrèts, 1899.
 14. Hauriou Maurice, Précis du droit constitutionel. Paris: Librairie du Receuil Sirey, 1929.
 15. Hauriou Maurice, Principes de droit publique. Paris: Librairie du Receuil Sirey, 1916.
 16. Kozak Artur, Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej. Wrocław: Kolonia Limited, 2002.
 17. Morawski Lech, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa: LexisNexis, 1999.
 18. Rosanvallon Pierre, La légitimité démocratique: Impartialité, reflexivité, proximité. Paris: Seuil, 2008.
 19. Rousseau Dominique, Constitutionnalisme et démocratie. https://laviedesidees.fr/Constitutionnalisme-et-emocratie.html.
 20. Schmitt Carl, „O trzech rodzajach myślenia w nauce prawa”, przeł. Jezery Zajadło”, [w:] Jerzy Zajadło, Schmitt. 69-132. Sopot: Arche, 2016.
 21. Smolak Marek, Prawo fakt, instytucja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998.
 22. Weinberger Ota, Neil MacCormick, An Institutional Theory of Law. New Approaches to Legal Positivism. Dodrecht, Boston, Lancaster, Tokyo: D. Reidel Publishing Company, 1986.