Treść głównego artykułu

Abstrakt

Kara mieszana (sekwencyjna), wprowadzona nowelizacją Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. jest instytucją, mającą wypełnić istotną funkcję w systemie środków reakcji na przestępstwo. Powstaje problem realizacji celów kary mieszanej w przypadku odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności orzeczonej w ramach kary sekwencyjnej w systemie dozoru elektronicznego. Niewątpliwie problem ten dostrzegany jest przez sądy w praktyce orzeczniczej oraz przedstawicieli doktryny. Celem artykułu jest dokonanie pogłębionej analizy tego zagadnienia  należącego do kategorii kontrowersyjnych i mającego dużą doniosłość praktyczną.

Słowa kluczowe

kara mieszana, cele kary mieszanej, wykonanie kary mieszanej, system dozoru elektronicznego mixed penalty (sequential), objectives of mixed penalty, execution of a mixed penalty, electronic monitoring system

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bogunia Leszek, Adam Kwieciński, „Kierowanie skazanych do właściwych zakładów karnych. Uwagi na tle zmian w zakresie regulacji prawnej klasyfikacji penitencjarnej”, [w:] Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, red. Andrzej Rzepliński, Irena Rzeplińska, Maria Niełaczna, Paulina Wiktorska. 686-688. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 2. Bogunia Leszek, Tomasz Kalisz, „W sprawie interpretacji art. 67 k.k.w. Rozważania o celach wykonywania kary pozbawienia wolności i kierunkach współczesnej polityki penitencjarnej” Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXVI (2010): 123-136.
 3. Budyn-Kulik Magdalena, „Dyrektywy wymiaru kary w państwach członkowskich Unii Europejskiej” Prawo w Działaniu, nr 30 (2017): 37-138.
 4. Czeszejko-Sochacki Zbigniew, „O wymiarze sprawiedliwości w świetle Konstytucji, międzynarodowych standardów i praktyki” Państwo i Prawo, nr 9 (1999): 3-11.
 5. Dąbkiewicz Krzysztof, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, art. 43(lb). LEX.
 6. Dąbkiewicz Krzysztof, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 7. Garlicki Leszek, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
 8. Grześkowiak Alicja, „Kara mieszana w polskim prawie karnym” Studia Prawnicze KUL, nr 3 (2015): 9-25.
 9. Grześkowiak Alicja, „Komentarz do art. 37(b)”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. 331. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 10. Grześkowiak Alicja, „Model ustawowej polityki karnej na tle projektów zmian kodeksu karnego”, [w:] Reforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 roku. Wybrane zagadnienia, red. Dariusz Kala, Igor Zgoliński. 45-46. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 11. Hołda Zbigniew, Kazimierz Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Gdańsk: Wydawnictwo Arche, 2007.
 12. Hryniewicz-Lach Elżbieta, „Komentarz do art. 37(b)”, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1–116, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. Legalis/el.
 13. Janczukowicz Krzysztof, „Kodeks karny. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 396)”. LEX.
 14. Jezusek Andrzej, „Sekwencja kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności jako reakcja na popełnienie przestępstwa (art. 37b k.k.)” Państwo i Prawo, nr 5 (2017): 80-94.
 15. Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz do art. 32–116, t. II, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 16. Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard Andrzej Stefański. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 17. Konarska-Wrzosek Violetta, „Szczególne dyrektywy sądowego wymiaru kary”, [w:] System Prawa Karnego, t. V, Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. Tomasz Kaczmarek. 300. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 18. Królikowski Michał, „Wymiar kary po 1 lipca 2015 r.”, [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karny po 1 lipca 2015 r., red. Paweł Wiliński. 390. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 19. Królikowski Michał, Robert Zawłocki, Prawo karne. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 20. Lachowski Jerzy, Tomasz Oczkowski, „Skarga skazanego w postępowaniu wykonawczym (art. 7 k.k.w.)” Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 61 (2008): 5-27.
 21. Lelental Stefan, „Skarga skazanego na decyzję organu postępowania wykonawczego w polskim prawie karnym wykonawczym”, [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy red. Jerzy Skorupka. 673-674. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 22. Majewski Jarosław, Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 23. Małecki Mikołaj, „Ustawowe zagrożenie karą i sądowy wymiar kary”, [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. Włodzimierz Wróbel. 296-298. Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, 2015.
 24. Małecki, Mikołaj, „Co zmienia nowelizacja art. 37b k.k.?” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 2 (2016): 27- 44.
 25. Mozgawa Marek, „Komentarz do art. 37(b)”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa. 123. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 26. Postulski Kazimierz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwer 2017.
 27. Szewczyk Maria, „Czy i jaka alternatywa dla kary pozbawienia wolności” Przegląd Prawa Karnego, nr 7 (1992): 10.
 28. Szymanowski Teodor, „Reforma prawa karnego w Polsce” Palestra, nr 9 (2014): 107-118.
 29. Śpiewak Jan, „Środki odwoławcze według Kodeksu karnego wykonawczego” Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 19 (1998):3.
 30. Tarapata Szymon, „Podstawy skargi z art. 7 § 1 k.k.w. na decyzje organów wykonujących orzeczenia (zagadnienia wybrane)” e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 3 (2019): 27-42.
 31. Zoll Andrzej, „Zmiany w zakresie środków probacyjnych (ustawa nowelizująca Kodeks karny z 11 marca 2016 r.)” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 2 (2016): 12-13.