Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł obejmuje analizę najważniejszych zagadnień problemowych dotyczących działalności pełnomocnictwa spółdzielcy w ramach walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli i zebrań grup członkowskich w spółdzielni z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego. Szczególna uwaga badawcza skupiała się na analizie występujących w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności dotyczących dopuszczalności zastępowania przez pełnomocnika członka spółdzielni w ramach zebrań grup członkowskich. Poruszono również problem charakteru prawnego pełnomocnictwa do zastępowania członka spółdzielni podczas posiedzeń walnego zgromadzenia spółdzielni oraz dopuszczalności posługiwania się pełnomocnictwem in blanco w relacjach wewnątrzspółdzielczych.

Słowa kluczowe

pełnomocnictwo, orzecznictwo Sądu Najwyższego, spółdzielnia, walne zgromadzenie spółdzielni, zebrania grup członkowskich spółdzielni power of attorney, Supreme Court case law, cooperative, general meeting, meetings of member groups in cooperative

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Cioch, Henryk. Prawo spółdzielcze. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 2. Cioch, Henryk. „Zasady roczdelskie i ich realizacja w praktyce”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, t. 2 (2009): 27.
 3. Gersdorf, Mirosław i Jerzy Ignatowicz. Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985.
 4. Grzybowski, Stefan. Prawo spółdzielcze w systemie porządku prawnego. Warszawa: Zakład Wydawnictw CRS, 1976.
 5. Jędrzejewska, Anna. „Oświadczenia woli składane za pomocą komputera (w świetle doświadczeń niemieckich”. Państwo i Prawo, nr 11 (1992): 70 i nast.
 6. Klein, Alfred. „Charakter prawny organów osób prawnych”. W Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. Jan Błeszyński i Jerzy Rajski, 127–135. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
 7. Kopaczyńska-Pieczniak, Katarzyna. Korporacja. Elementy konstrukcji prawnej. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 8. Królikowska, Katarzyna. W Komentarze Prawa Prywatnego, Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe 6A, red. Konrad Osajda, 5. Warszawa: C.H. Beck, 2018.
 9. Kryla-Cudna, Katarzyna. W System Prawa Prywatnego, Prawo spółdzielcze 21, red. Krzysztof Pietrzykowski, 47–52. Warszawa: C.H. Beck, 2020.
 10. Kwapisz-Krygel, Krystyna. Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 11. Niedbała, Zdzisław. „Formy demokracji wewnątrzspółdzielczej w spółdzielniach mieszkaniowych i zasada równych praw członkowskich”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4 (2009): 41.
 12. Opalski, Adam. „Pojęcie organu osoby prawnej”. Państwo i Prawo, nr 1 (2009): 18–31.
 13. Płonka, Ewa. „Mechanizm łączenia skutków działań prawnych z osobami prawnymi na przykładzie spółek kapitałowych”. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, nr 231 (1994): 13–57.
 14. Popardowski, Paweł. W Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, red. Konrad Osajda, 418–420. Warszawa: C.H. Beck, 2020.
 15. Radwański, Zbigniew. „Problemy metodologiczne dogmatyki prawa cywilnego”. W Zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa. Materiały z sesji naukowej. Łódź 27–28 marca 1980 r., red. Jerzy Wróblewski, 104. Wrocław: Ossolineum, 1982.
 16. Sobczyk, Michał. Budowanie demokracji w spółdzielniach. Warszawa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, 2013.
 17. Stefaniak, Adam. Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 18. Widerski, Paweł. Pełnomocnictwo w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 19. Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata. W System Prawa Prywatnego, Prawo spółdzielcze 21, red. Krzysztof Pietrzykowski, 32–35. Warszawa: C.H. Beck, 2020.
 20. Zbiegień-Turzańska, Anna. W System Prawa Prywatnego, Prawo spółdzielcze 21, red. Krzysztof Pietrzykowski, 266. Warszawa: C.H. Beck, 2020.
 21. Zieliński, Maciej. „Wyznaczniki reguł wykładni prawa”. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, z 3–4 (1998): 19.
 22. Ziembiński, Zygmunt. „Podstawy sporów o »luki w prawie«”. Państwo i Prawo, nr 2 (1996): 207.