Treść głównego artykułu

Abstrakt

Criminal procedural law is a set of provisions regulating all issues related to the criminal process, particularly defining its model. Criminal procedural law provisions are the most constant and the most crucial element of the criminal trial model. They are generally defined during the development of a given regulation – with regard to criminal procedural law in the Second Polish Republic they were defined by its codification. Despite its shortcomings, the Code of Criminal Procedure of 1928, due to its priority and presented values, is still a model law in historical and comparative research. It was based on the assumptions of the classical school in the study of criminal law. However, its authors also took into account some assumptions of the sociological school. Among contemporary penal procedure codifications, the Code mainly referred to the French Code of Criminal Procedure of 1808. It was the first Polish criminal procedure codification in which the achievements of the Enlightenment and later legal doctrines could be widely used. No wonder all reforms of the criminal procedure after 1945 were based on the Code of 1928. Therefore, among others, it was referred to during the work on the current Code of Criminal Procedure of 1997.

Słowa kluczowe

II Rzeczypospolita, kodeks z 1928 r., kodyfikacja prawa, prawo karne procesowe, szkoła klasyczna Second Republic of Poland, Code of 1928, Codification of Law, Criminal Procedure Law, Classical School

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Cieślak Marian, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 2. Cios Marzena, „Między kasatoryjnością a apelacyjnością modelu postępowania odwoławczego – kierunki zmian” Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 2 (2012): 4-14.
 3. Fruchs Maurycy, „O projekcie noweli do K. P. K. I. Jakie ciekawsze postanowienia zawiera projekt?” Głos Prawa, nr 10 (1931): 467-479.
 4. Glaser Stefan, „Favor defensionis” Gazeta Sądowa Warszawska, nr 18-19 (1939): 253-255.
 5. Glaser Stefan, „Najnowsze kierunki w prawie i w procesie karnym” Palestra, nr 9-10 (1928): 388-401.
 6. Jamontt Janusz, „Rozdźwięki w projektach naszego ustawodawstwa karnego” Gazeta Administracji i Policji Państwowej, nr 24 (1925): 528-530.
 7. Kardas Piotr, „Postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 2 (2015): 51-81.
 8. Kiełtyka Andrzej, „Śledztwo po zmianach kodeksu postępowania karnego” Prokuratura i Prawo, nr 6 (2008): 20-38.
 9. Kmiecik Romuald, Edward Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze, 1999.
 10. Koper Radosław, „Tymczasowe aresztowanie w procesie karnym II Rzeczypospolitej”, [w:] Verus amicus rara avis est. Studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka, red. Adam Lityński, Andrzej Matan, Marian Mikołajczyk, Dariusz Nawrot, Grzegorz Nancka. 317-327.
 11. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020.
 12. Koredczuk Józef, „Kształtowanie się modelu polskiego procesu karnego w latach 1918-1955”, [w:] System Prawa Karnego Procesowego 1/1, red. Piotr Hofmański. 329-367. Warszawa: Lexis Nexis, 2013.
 13. Koredczuk Józef, Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym (Les classiques modernes). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
 14. Kuhn Thomas Samuel, Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2020.
 15. Liebeskind Adolf, „Sądy przysięgłych w Kodeksie polskiej procedury karnej” Głos Prawa, nr 3-4 (1928): 114-128.
 16. Mamak Kamil, „Tymczasowe aresztowanie wczoraj i dziś” Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 2 (2012): 42-60.
 17. Mogilnicki Aleksander, „Nowe kierunki myśli kryminalistycznej a procedura karna” Gazeta Sądowa Warszawska, nr 1 (1927): 1-3.
 18. Mogilnicki Aleksander, Wspomnienia adwokata i sędziego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 19. Murzynowski Andrzej, „Proceduralne przesłania dotyczące sądowego orzekania w sprawach karnych”, [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. Tomasz Grzegorczyk. 481-491. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 20. Pasek Andrzej, „Ewolucja zasady instancyjności w polskim kodeksie postępowania karnego z 1928 roku” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. Studia Historycznoprawne, 3948/328 (2019): 179-198.
 21. Radwański Zbigniew, „Kształtowanie się polskiego systemu prawnego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej” Czasopismo Prawno-Historyczne, z. 1 (1969): 31-48.
 22. Rogacka-Rzewnicka Maria, Proces karny w perspektywie ewolucji naukowej i współczesnych trendów rozwojowych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 23. Siewierski Mieczysław, „Uwagi krytyczne nad śledztwem i dochodzeniem według K. P. K.” Archiwum Kryminologiczne, 1/1 (1933/1934): 95-110.
 24. Sterling Kazimierz, „W palącej sprawie” Gazeta Sądowa Warszawska, nr 2 (1928): 17-24.
 25. Waltoś Stanisław, „Kodeks postępowania karnego z 1997 r. – między tradycją a wyzwaniem współczesności”, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, red. Edward Skrętowicz. 5-37. Kraków: Zakamycze, 1997.
 26. Waltoś Stanisław, „Napoleoński model procesu karnego a współczesny proces karny w Polsce” Czasopismo Prawno-Historyczne, z. 2 (2005): 151-162.
 27. Waltoś Stanisław, „O dziesięciu paradoksach w dziejach nauki i nauczania prawa karnego w Uniwersytecie Jagiellońskim”, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. Jerzy Malec, Wacław Uruszczak. 461-475. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
 28. Waltoś Stanisław, Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2003.
 29. Wielec Marcin, Wartości – analiza z perspektywy osobliwości postępowania karnego. Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2017.
 30. „Zagadnienia postępowania przygotowawczego (Dyskusja na Seminarium Prawa Karnego U. J. P.)” Archiwum Kryminologiczne, 2/3-4 (1935/1937): 535-565.
 31. Zimna Małgorzata, „Kształtowanie się instytucji obrony obligatoryjnej w świetle ostatnich zmian kodeksu postępowania karnego” Ius Novum, nr 4 (2015): 32-47.