Treść głównego artykułu

Abstrakt

Doręczenie decyzji uważa się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie za warunek uzyskania prawnego bytu przez decyzję, „wejścia do obrotu prawnego”. Decyzja niedoręczona traktowana jest jako akt pozorny („nieakt”), który nie leży w sferze prawa i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Nie może być przedmiotem odwołania ani wniosku o rektyfikację (uzupełnienie lub sprostowanie). Nie zawsze jednak doręczenie decyzji jest warunkiem jej obowiązywania. Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza w określonych sytuacjach możliwość publicznego ogłaszania o decyzjach, a ustawy szczególne – możliwość zawiadamiania o określonych decyzjach jej adresatów za pomocą środków komunikacji. W sytuacji wielości stron powstaje pytanie, czy dla uzyskania przez decyzję bytu prawnego niezbędne jest jej doręczenie wszystkim stronom, czy wystarczy doręczenie choćby jednej z nich. Odrębnymi zagadnieniami są kwestia konieczności doręczania stronom załączników do decyzji i ocena prawna sytuacji, w której nawet oryginał decyzji nie jest zaopatrzony w wymagany załącznik.

Słowa kluczowe

decyzja administracyjna załączniki do decyzji doręczenie publiczne ogłoszenie zawiadomienie wielość stron administrative decision attachments to the decision service public announcement notice multiple parties to the proceedings

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Zbigniew R. Kmiecik - a:1:{s:5:"pl_PL";s:37:"Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej";}

Profesor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autor ok. 100 publikacji, głównie z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym monografii: Instytucja zaświadczenia w prawie administracyjnym (2002), Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym (2008), Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym (2008), Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego (2014), Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym (2020), Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym (2022).

Referencje

  1. Adamiak Barbara, „Zagadnienie decyzji nie istniejących w postępowaniu administracyjnym” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, nr 1022 (1990): 7-14.
  2. Dawidowicz Wacław, Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.
  3. Dawidowicz Wacław, Zarys procesu administracyjnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
  4. Dyl Marcin, „Art. 109”, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Marek Wierzbowski i Aleksandra Wiktorowska. 592-603. Warszawa: C. H. Beck, 2011.
  5. Frankiewicz Ewa, „Wydanie a doręczenie decyzji administracyjnej” Państwo i Prawo, nr 2 (2002): 70-80.
  6. Kledzik Przemysław, Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Wrocław: Presscom, 2018.
  7. Książek Marta, „Obowiązek informowania w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, [w:] Biurokracja. Bureaucracy (III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krynica Zdrój, 2–4.06.2006), red. Jan Łukasiewicz. 347-353. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2006.
  8. Łaszczyca Grzegorz, „Odtwarzanie akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym” Samorząd Terytorialny, nr 9 (2009): 50-61.
  9. Sałbut Katarzyna. „Art. 34”, [w:] Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz, red. Leszek Bosek. 528-557. Warszawa: C. H. Beck, 2021.