Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jak z perspektywy ponad 20 lat od wejścia w życie Ustawy ochronie zwierząt uwzględnia się aksjologię stojącą u podstaw ochrony zwierząt? Jedno z najsłynniejszych orzeczeń związanych ze zwierzęcą problematyką, tj. wyrok TK z 10 grudnia 2014 r. w sprawie zakazu uboju rytualnego, nie napawa optymizmem. Trybunał w uzasadnieniu podjął próbę analizy problematyki aksjologicznych podstaw prawnej ochrony zwierząt, jednak postawiona diagnoza wydaje się być dość powierzchowna i przede wszystkim mocno zdezaktualizowana. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie aksjologicznych podstaw prawnej ochrony zwierząt. Zdaniem wielu autorów to etyka cnót jako przeżywający renesans kierunek w filozofii moralności, a nie najpopularniejsze jak dotąd utylitaryzm i deontologia, może najlepiej takich podstaw dostarczyć.

Słowa kluczowe

etyka cnót, ochrona prawna zwierząt, aksjologia prawa, Mark Rowlands, Alasdair MacIntyre virtue ethics, animal protection law, axiology of law, Mark Rowlands, Alasdair MacIntyre

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Abbate Cheryl, „Virtues and Animals: A Minimally Decent Ethic for Practical Living in a Non-ideal World” Journal of Agricultural and Environmental Ethics, nr 27 (2014): 909.
 2. Anscombe Gertrude Elizabeth Margaret, „Modern moral philosophy” Philosophy, nr 33 (1958).
 3. Białocerkiewicz Jan, Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005.
 4. Camosy Charles, For Love of Animals: Christian Ethics, Consistent Action. Cincinnati: Franciscan Media, 2013.
 5. Daniłowicz Witold, „Teoria etyczna J. Benthama a dereifikacja i prawa zwierząt”, Studia Prawnicze, nr 1 (221): 7-27.
 6. Francione Gary L., Animals, Property and the Law. Philadelphia: Temple University Press, 1995.
 7. Francione, Gary L. Introduction to Animal Rights. Philadelphia: Temple University Press, 2000.
 8. Freire Raf, Christine Nicol, „A bibliometric analysis of past and emergent trends in animal welfare science” Animal Welfare, nr 4 (2019): 465-480.
 9. Frey, Raymond Gillespie, Interests and Rights: The Case Against Animals. Oxford University Press 1980.
 10. Hursthouse Rosalind, „Virtue Ethics and the Treatment of Animals”, [w:] Oxford Handbook of Animal Ethics, red. Tom L. Beauchamp, Raymond G. Frey. 119-143. Oxford: Oxford University Press, 2011.
 11. Jan Paweł ii, „Solicitudo rei socialis”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. 435-501. Kraków: Znak, 2002.
 12. Kordela Marzena, „Systemowość aksjologiczna prawa” Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, nr 104 (2016): 91-104.
 13. Kundera Milan, Nieznośna lekkość bytu, przeł. Agnieszka Holland. Warszawa: Wydawnictwo „Porozumienie Wydawców”, 2001.
 14. Linzey Andrew, „The Bible and Killing for Food” Between the Species, nr 1 (1993): art. 8.
 15. https://digitalcommons.calpoly.edu/bts/vol9/iss1/8.
 16. Liszcz Teresa, „Zwierzęta w prawie stanowionym” Więź, nr 7 (1998): 49.
 17. Łętowska Ewa, „Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personifikacja”, [w:] Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. Adam Szpunar. 85-86. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.
 18. Łuków Paweł, „Kantowskie obowiązki względem przyrody – człowiek a pozostałe zwierzęta” Diametros, nr 9 (2006): 51-73.
 19. Machinek Marian, „Renesans nauki o cnotach we współczesnej teologii moralnej?” Teologia i Moralność, t. Vi (2009): 27-39.
 20. MacIntyre Alasdair C., Zależne zwierzęta rozumne: dlaczego ludzie potrzebują cnót, przeł. Wojciech Szymański. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 21. Najda Magdalena, Teresa Romer, „Co mają do powiedzenia sędziom wielcy filozofowie?”, [w:] Etyka dla sędziów. Rozważania, red. Magdalena Najda, Teresa Romer. 19-23. Warszawa: Wolters Kluwer, 2007.
 22. Pence Greg, „Teoria cnoty”, [w:] Przewodnik po etyce, przeł. Paweł Łuków, red. Peter Singer (Warszawa: Książka i Wiedza, 1998), 292.
 23. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Częstochowa, 2009.
 24. Probucka Dorota, Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt. Kraków: Universitas, 2013.
 25. Regan Tom, The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press, 1983.
 26. Rowlands Mark, „Virtue Ethics and Animals”, [w:] Animal Ethics: Past and Present Perspectives, red. Evangelos D. Protopapadakis. 29-38. Berlin: Logos Verlag, 2012.
 27. Singer Peter, Wyzwolenie zwierząt, przeł. Anna Alichniewicz, Anna Szczęsna. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2018.
 28. Szutta Natasza, „Status współczesnej etyki cnót” Diametros, nr 1 (2004): 71-72.
 29. Warren Mary Anne, Status moralny: obowiązki wobec osób i innych istot żywych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
 30. van Wensveen Louke, Dirty Virtues: The Emergence of Ecological Virtue Ethics. New York: Humanities Press, 1997.
 31. Zarosa Urszula, Status moralny zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.