Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejsze opracowanie zawiera analizę problematyki dotyczącej transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice zostało wpisane wiecej niż dwie osoby. W związku z tym w artykule zostało wyrażone zapatrywanie, zgodnie z którym dokonanie tej czynności byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej i jako takie powinno byc niedopuszczalne. 

Słowa kluczowe

transkrypcja aktu urodzenia rodzice podstawowe zasady porządku prawnego transcription of birth certificate parents fundamental principles of the legal order

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Parents on a Birth Certificate. www.3parentsonbirthcertificate.weebly.com/ about.htlm.
 2. Andrzejewski Marek, „Świadczenia socjalne a obowiązki alimentacyjne członków rodziny w świetle zasady pomocniczości”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 11 (2019): 21-28. DOI: 10.33226/032-6186.2019.11.3.
 3. Banaszak Bogusław, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.
 4. Collins Lois M., „A three – parents birth certificate? It’s becoming more common”, Deseret News, 23 April 2016. www.deseret.com/2016/4/23/20587112/a-three-parent-birth-certificate-it-s-becoming-more-common#governments-and-individuals-are increasingly-gruppling-with-changes-in-family-including-listing-of-three-parents-on-achilds-certificate.
 5. Gajda Janusz, „Kilka słów o braku potrzeby „nadążania” za wszelką cenę przez polskie prawo rodzinne” [w:] Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, red. Jakub M. Łukasiewicz, Mariusz Załucki, 21-32. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.
 6. Gajda Janusz, „Kilka uwag na temat problematycznych rozstrzygnięć sądów administracyjnych dotyczących transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia” [w:] Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Jaskierni, red. Ryszard M. Czarny, Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak, 323-336. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
 7. Gajda Janusz, „Klauzula porządku publicznego w prawie o aktach stanu cywilnego z 29 września 1986 r. oraz z 28 listopada 2014 r.”, Administracja. Teoria – dydaktyka – praktyka, nr 4 (2015): 5-46.
 8. Kantor-Kozdrowicki Piotr, „Racjonalność ustawodawcy jako paradygmat nauk prawnych”, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, vol. 7 (2018): 95-109. DOI: 10.23734/FIUW.2018.1.95.110.
 9. Kasprzyk Piotr, Piotr Mostowik, Piotr Skubiszewski, „Transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego” [w:] Przewodnik z zakresu międzynarodowego obrotu prawnego dla urzędników stanu cywilnego, red. Piotr Kasprzyk, 165-190. Warszawa-Toruń: Ministerstwo Sprawiedliwości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundusz Sprawiedliwości, 2018.
 10. Kasprzyk Piotr, „Transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego” [w:] Podręcznik urzędnika stanu cywilnego. t. I. Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego, red. Piotr Kasprzyk, 165-168, Lublin: Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, 2018.
 11. Łączkowska-Porawska Małgorzata, Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego. Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN, 2019.
 12. Mizielińska Joanna, Justyna Struzik, Agnieszka Król, Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 13. Mostowik Piotr, „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2018 r. (sygn.. akt II OSK 2552/16)”, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 4 (2019): 132-148.
 14. Mostowik Piotr, Problem rejestracji w polskich aktach urodzenia pochodzenia dziecka od „rodziców jednopłciowych” na tle orzecznictwa sądów administracyjnych w 2018 r., Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019. www.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/03/IWS-P.-Mostowik- -problem-rejestracji.pdf.
 15. Pietrzykowski Krzysztof [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Krzysztof Pietrzykowski, 3-84. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2018.
 16. Sheff Elisabeth A., Multiple Parents Legally? We could be wintessing the end of the „Rule of Two”. www.psychologytoday.com/us/blog/the-polyamoristis-next-door/201711/multiple-parents-legally.
 17. Smyczyński Tadeusz, „Zagadnienia wprowadzające” [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeusz Smyczyński, 1-26. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
 18. Sośniak Mieczysław, Klauzula porządku publicznego w prawie międzynarodowym prywatnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
 19. Urodził się chłopiec, który ma „troje rodziców”. Przyszedł na świat dzięki metodzie MST. www.tvnmeteo,tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat.27/urodzil-sie-chlopiec-ktory-ma-troje-rodzicow-288428.1.0.html.
 20. Wielu rodziców w akcie urodzenia, wPolitycepl. Wiadomości z Polski i ze świata, opublikowano 15 lutego 2014 r. www.wpolityce.pl/gwiazdy/96776- -wielu-rodzicow-w-akcie-urodzenia.
 21. Winczorek Piotr, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa: Liber, 2008.
 22. Wojewoda Michał, „Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego” [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 20C. Prawo prywatne międzynarodowe, red. Maksymilian Pazdan, 116-142. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 2015.
 23. Maciej Zachariasiewicz, „Klauzula porządku publicznego” [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Tom 20A, red. Maksymilian Pazdan, 469 – 508. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
 24. Zachariasiewicz Maciej, „Uznanie orzeczenia obcego sądu a transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego na przykładzie przysposobienia”, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, nr 2 (2018): 31-46.
 25. Zawada Kazimierz, „Klauzula porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym (na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego)”, Nowe Prawo, nr 5 (1979): 73-79.